10- فعالیت های آخر هفته (بیان فعالیت های هفته پیش، گوش دادن به مخاطب، ابراز تعجب)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  10 

Past experiences

درس A Lesson A
 • فعالیت های آخر هفته
 • افعال با قاعده در زمان گذشته ساده
 • Weekend activities
 • Simple past regular verbs
درس B Lesson B
 • نشان دادن اینکه در حال شنیدن هستیم
 • ابراز تعجب
 • Showing that you're listening
 • Expressing surprise
درس C Lesson C
 • کارهایی که بایستی انجام شود
 • افعال بی قاعده زمان گذشته، سوالات بله / خیر
 • Things to do
 • Simple past irregular verbs; yes / no questions
درس D Lesson D
 • خواندن: "بررسی فیلم مت"
 • نوشتن: یک پست وبلاگ
 • Reading: "Matt's Movie Reviews"
 • Writing: A blog post

Warm-up

آمادگی

تجربیات

Look at the pictures. Make three sentences about each one.

به تصاویر نگاه کنید. درباره هر کدام یک جمله بسازید.

How are you different now?

B

سطح: