7- غذا (بیان نام غذاها، غذاهای مورد علاقه، عادات غذایی)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

Food

بخش  

غذا

درس A Lesson A
 • غذا
 • اسم های شمارشی و غیر شمارشی؛ some و any
 • Food
 • Count and noncount nouns; some and any
درس B Lesson B
 • بروز دادن دوست داشتن
 • بروز دادن دوست نداشتن
 • Expressing likes
 • Expressing dislikes
درس C Lesson C
 • غذای بیشتر
 • گرامر how often؛ جملات زمانی
 • More food
 • How often; time expressions
درس D Lesson D
 • خواندن: "یک مقاله" 
 • نوشتن: یک غذای خاص 
 • Reading: "An article"
 • Writing: A typical meal

Warm-up

آمادگی

غذاها

Match the words and the pictures.

A کلمات را با تصاویر همانند کنید.

1. Italian food     c   

2. Mexican food           

3. Chinese food           

4. Japanese food           

 

Name ten food words you know.

نام ده غذا که می شناسید نام ببرید.

سطح: 

2 دیدگاه ارسال شده: