تفاوت a و an و one در انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

- از یک (one) زمانی استفاده کنید که عدد مهم باشه، زمانی که میخواهید تأکید کنید که این فقط یکی هست نه دوتا ، سه تا و یا بیشتر:

 

1.One of these tomatoes is rotten, but the others are OK. 

یکی از این گوجه فرنگی ها خرابه ولی بقیه سالم هستند.

2. I wanted to buy three books, but I didn’t have enough money, so I bought only one. 

میخواستم سه کتاب بخرم اما پول کافی نداشتم درنتیجه فقط یک کتاب خریدم.

- در بقیه موارد وقتی که یکی بودن (در معنای شمارش) مهم نیست از a/an استفاده کنید:

 

1.I had an omelet for breakfast.  

صبحانه یک املت خوردم. (در این مثال تعداد املت مطرح نیست)

2.Jack bought a new CD yesterday.

 جک دیروز یک سی دی جدید خرید. (در این مثال تعداد CD مطرح نیست)

- تفاوت بین a/an چیست؟ 

حرف تعریف an قبل از اسم‌هایی که با حروف صدادار (مصوت یا vowel) شروع شده باشند قرار می‌گیرد و a قبل از بقیه کلمات.

  • an apple / a banana  
  • an ice cream cone / a piece of cake  
  • an egg / a carrot  
  • an omelet / a steak  
  • an umbrella / a uniform 

(چون یونیفرم تلفظ میشود نه اونیفرم) 

  • an hour / a hat

 (h در لغت hour تلفظ نمیشه و اصطلاحا بیصداست ولی در لغت hat اینطور نیست.) 

  • an SMS

اولین صدای SMS است /e/ است و نه /s/ پس همراه an  می‌آید.

سطح: