2D- صحبت کردن درباره خانواده و دوستان

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود به انگلیسی درباره خانواده و دوستان خود صحبت کرده و نام، نسبت، سن، ملیت و شغل آن ها را بیان کنید. درس ذیل از سری دروس آموزش زبان انگلیسی سطح ابتدایی (A1) لینگوتایز است که بر اساس صفحات 22 و 23  کتاب Four Corners 1 (بخش دوم، درس D) تهیه گردیده و در اختیار شما زبان آموز عزیز قرار گرفته است. لطفاً جهت دانلود کتاب و فایلهای صوتی و ویدیویی و همچنین آشنایی با کل دوره به این صفحه مراجعه کنید.

 D  Family and friends

 D  خانواده و دوستان

1 Reading

1 خواندن

A look at the people in Isabel's photos. Who are they? Guess?

A به افرادی که در عکس های ایزابل هستند نگاه کنید. آنها چه کسانی هستند؟ حدس بزنید.

B Read the photo descriptions. Who are Isabel's family members? Who are her friends?

توضیحات عکس ها را بخوانید. اعضای خانواده ایزابل چه کسانی هستند؟ دوستانش چه کسانی هستند؟

دوستان

I'm with my friends Fernando and Amy. Fernando is on the left. He's from Bogota, Colombia. Amy is on the right. She's from Perth, Australia. I'm in the middle.

من با دوستام فرناندز و اِیمی هستیم. فرناندز سمت چپه. اون اهل بوگوتاست، کلمبیا. ایمی سمت راسته. اون اهل پِرت در استرالیاست. من وسطی هستم.

خواهر و برادر

This is my brother Carlos and my sister Julia. Carlos is 18 years old and a good soccer player. Julia is only ten. She's a good tennis player.

اینا برادر و خواهر من کارلوس و جولیا هستن. کارلوس 18 سالشه و بازیکن فوتبال خوبیه. جولیا فقط 10 سالشه. اون بازیکن تنیس خوبیه.

مادربزرگ

This is my grandmother. Her name is Olivia, but her nickname is Nana. She's an artist, and she's 92 years old!

این مادربزرگ منه. اسمش اولیویاست، اما نام مستعارش ناناست. اون یه هنرمنده و 92 سالشه!

دوست اینترنتی

Here's my e-pal Dong-sun. His family name is Choi. He's from Pusan, South Korea. He's 18 years old. His sister is in the photo, too.

این دوست اینترنتی منه. اسمش دانگ-سانه. نام خانوادگیش چوی هست. اون اهل پوسان در کره جنوبیه و 18 سالشه. خواهرش هم توی عکسه.

Read the photo descriptions again. Correct the false sentences.

 1. Isabel and Amy are  sisters.                       Isabel and Amy are friends.                         
 2. Carlos isn't a good soccer player.                                                                                    
 3. Olivia is 90 years old.                                                                                                      
 4. Isabel and Dong-sun are classmates.                                                                             

 

 1. ایزابل و امی  خواهر هستند.
 2. کارلوس بازیکن فوتبال خوبی نیست.              
 3. اولیویا 90 سالش است.                              
 4. ایزابل و دانگ-سان همکلاسی هستند.

Answer:

پاسخ:

1. Isabel and Amy are friends.

2. Carlos is a good soccer player.

3. Olivia is 92 years old.

4. Isabel and Dong-sun are e-pals.  (classmates)  OR Isabel and Dong-sun aren't classmates.  (are) 

 

D Pair work Ask and answer the questions about Isabel's family and friends.

D تمرین دونفره به این سوالات درباره خانواده ایزابل و دوستانش پاسخ دهید.

 • Who are Fernando and Amy?
 • What's Olivia's nickname?
 • How old is Julia?
 • What city is Dong-sun from?
 • فرناندز و ایمی چه کسانی هستند؟
 • نام مستعار اولیویا چیست؟
 • جولیا چند سالش است؟
 • دانگ-سان اهل کدام شهر است؟

2 Listening People I know

2 تمرین شنیداری افرادی که میشناسم

Listen to Gina show some photos to her friend. Who are the people?

Check (✔) the correct answers.

به صحبت های جینا درباره چند عکس که به دوستانش نشان می دهد گوش دهید. آنها چه کسانی هستند؟

جواب درست را علامت (✔) بزنید.

دوست، برادر

همکلاسی، خواهر

پدر، پدربزرگ

معلم، مادر

1: brother

2: classmate

3: grandfather

4: teacher

 

Script:

متن فایل صوتی:

Page 23, Exercise 2, Listening, People I know

GINA: Look at my webpage with my photos.
FRIEND: Who's he? Your friend?
GINA: No, my brother. His name is Mark.
FRIEND: How old is he?
GINA: He's 15.

GINA: And this is Dominique. She's in my English class.
FRIEND: Where's she from?
GINA: She's from Paris. She's French.

FRIEND: Is he your father?
GINA: No, my grandfather.
FRIEND: Oh?
GINA: Yeah. His name is Henry.
FRIEND: Henry?
GINA: Yeah.
FRIEND: How do you spell it?
GINA: H-E-N-R-Y.

FRIEND: And who's she? Your mother?
GINA: No. That's Ms. Parker, my English teacher.
FRIEND: Oh? Is she American?
GINA: No, she's from Canada.

Listen again. Answer the questions.

دوباره گوش دهید. به سوالات جواب دهید.

 1. How old is Mark?                                 15                                   
 2. What city is Dominiqe from?                                                       
 3. What's the man's name?                                                            
 4. Is Ms. Parkers American?                                                          

 

 1. مارک چند سالشه؟
 2. دومینیک اهل کجاست؟
 3. اسم آن مرد چیه؟
 4. آیا خانم پارکرز آمریکاییه؟

Answer:

1. 15

2. Paris

3. Henry

4. No. She's Canadian.

 

 

3 Writing and speaking My friends

3 نوشتن و صحبت کردن دوستان من

Complete the chart with information about three friends. Then find photos or draw pictures of them.

جدول زیر را با اطلاعاتی درباره دوستانتان کامل کنید. سپس عکس آنها را پیدا کنید و یا بکشید.

  Friend 1 Friend 2 Friend 3
Name      
Age      
Nationality      
Other information      

Write sentences about your friends in the pictures. Use the model and your answers in Part A to help you.

B درباره عکس دوستانتان جملاتی بنویسید. از نمونه و جواب قسمت A برای نوشتن کمک بگیرید.

دوستان من

My Friends

My best friend is Samantha. She's 26 years old. She's American. She's a teacher. Jill is my friend, too. She's . . .

دوستان من

دوست صمیمی من سامانتاست. اون 26 سالشه. اون اهل آمریکاست. اون یک معلمه. جیل هم دوست منه. اون . . .

C Group work Share your picture and sentences. Ask and answer questions for more information.

C تمرین گروهی اطلاعاتتان درباره عکس ها و جملات را به گروه نشان دهید. برای اطلاعات بیشتر سوال کنید و پاسخ دهید.

A: This is my friend Samantha. She's 26 years old.

B: What's her last name?

A: این دوست من سامانتاست. اون 26 سالشه.

B: نام فامیلی اون چیه؟

 I can  give information about family and friends.

 من میتوانم  درباره خانواده و دوستان اطلاعات بدهم.

سطح: 

21 دیدگاه ارسال شده:

My friend's name is Behnaz, her surname is gharib.she is from Tehran.she is a student in university and she is my best friend.

my best friend is Fariba. She is 27 years old. she is a teacher. she is tall and thin. she is a young woman.she's from Gorgan. she has one girl. And she teaches English.
The other friend is Zahra. she is short and fat. she is a nures. she's from Sari. she is 35 years old. she has two children, one boy and one girl.her husband is a doctor.He is 40 years old.He is tall and fat.

The other friends or The another friend

I want talk about Amin.
He is 26 years old,He is tall with black hair and brown eye.
He is Iranian and live in Shiraz.
He is a student,His field is electrical.
His favourite drinking is milk,He love it.

My friend is Nayereh who is an excellent teacher. I really don't know her exactly but i'm sure she is a modest woman who is very keen on English and we discuss and practice about different topic .We are chatting with together everyday.we promise together to improve our English language and we try to do it and i'm happy because of a good an keen partner who is Nayereh.smiley   

.Hana is 12years old. She's vollyball player

. Pari is 7 years old. She's student

.Panei is 10 years old. She's from Tehran

I have a best friend from Sirjan.He's name is Mohammad Mahdi. He is PhD student in Tehran Univercsity. Our friendship came back to many years ago. He is married. He is 29 years old

And I have a other friend in Qom. He's name is Ali. He's PhD student in Tehran University, too. He is one of the best friend. He is 25 years old

my friend is mansoor his age is 50 he is from tehran his favorit is animals and cat .he is all so happy because have not stress .... my friend is majid his age is55 he is from tehran he likes read book and hear to music he is activity and full of energy becuse smils always.

.My  friend is Ali.He is 25 years old.He  is very tall

I have a good friend named Mary, 24 years old.She's engineer was nice of her recently had a sister named Shahla is a goodswimmer

.My best friend Soraya is 20 years old.She has sea-colored eyes and college side. His father and mother are lawyers

My Friends

Mybest friend is Mahdi Yousfi. He's 35 years old.he's Iranian.He's an electertion.

Saed GHasemi is my friend,too.He's 23 yeares old.He's an electertion,too.

my best friend is Bahareh. She is an active woman. I like her a lot. She always helps me with my lessons and is very clever. She is hard working too. She works in a company. She is from Tehran but lives in Gorgan now.

I have 3 good friends.They names are Ammar ,hamid and vahid. Ammar is doctor, Hamid is clerk and Vahid is jobless.

They names > Their names

hamid and vahid > Hamid and Vahid

Ammar is doctor, Hamid is clerk and Vahid is jobless > Ammar is a doctor, Hamid is a clerk and Vahid is jobless.

. my best friend is mohammad. he is 33 years old.hi is tall and handsome he is a engineer. and he loved my cooking.he is iranian and live in gorgan.he is very lovely but only little nervous.his only real friend I have in this world.

My best friend is my sister.she is 30 years old.she is tall and thin.she is from iran and she is living in ardebil.he likes to go to the torkey and she lives there but i dont want.her favorite is medical feild but she coudn't because she does't have a lot of money.that's why she always is sad and unhappy.also she speaks english very well.

افزودن دیدگاه جدید