4C- صحبت کردن درباره کارهای روزمره

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 C  My routine

 C  برنامه روزانه ی من

در درس پیش (ساعت چند است؟) آموختیم چگونه ساعت وقوع اتفاقات مختلف را بپرسیم و چگونه ساعت را اعلام کنیم. در این درس قصد داریم به صحبت در مورد روزهای هفته و کارهای روزمره بپردازیم. 

لغات کلیدی:

شنبه Saturday
یکشنبه Sunday
دوشنبه Monday
سه شنبه Tuesday
چهارشنبه Wednesday
پنج شنبه Thursday
جمعه Friday
روز هفته weekday
آخر هفته  weekend
ناهار lunch
کارهای روزمره routine

کارهایی وجود دارند که معمولا هر روز تکرار می شوند. مثلا: 

شام پختن cook dinner
قهوه نوشیدن drink coffee
صبحانه خوردن eat breakfast
ورزش کردن exercise
بلند شدن get up
به رختخواب رفتن go to bed
رفتن به مدرسه go to school
اخبار خواندن read the news
درس خواندن study
تلویزیون تماشا کردن watch TV

1 Vocabulary Days of the week and routines

واژگان روزهای هفته و کارهای روزمره

Listen and repeat.

گوش دهید و تکرار کنید.

Weekdays The weekend
 

Monday

 

Tuesday

 

Wednesday

 

Thursday

 

Friday

 

Saturday

 

Sunday

Listen and repeat.

گوش دهید و تکرار کنید.

بیدار شدن

قهوه خوردن بیدار شدن

روزنامه خواندن

روزنامه خواندن صبحانه خوردن

نرمش کردن

ورزش کردن به مدرسه رفتن

درس خواندن

درس خواندن شام پختن

خوابیدن

خوابیدن تلویزیون تماشا کردن

C Pair work What is your routine on weekday? on weekends? Tell your partner.

"I get up and eat breakfast on weekdays. I go to school. I study . . ."

تمرین دونفره کارهای روزمره ی شما در طول هفته چیست؟ آخر هفته چطور؟ به دوستتان بگویید.

"من در طول هفته از خواب بیدار می شوم و صبحانه می خورم. به مدرسه می روم. درس میخوانم . . ."

2 Conversation Monday morning

Listen and practice.

2 گفتگو صبح دوشنبه

گوش دهید و تمرین کنید.

صبح اول هفته

Tom: It's Monday morning . . . again!
تام: امروز صبح دوشنبه اس . . . دوباره!
Liz: Do you get up early on weekdays?
لیز: تو در طول هفته صبح زود بیدار میشی؟
Tom: Yes, I do. I get up at 5:30 a.m.
تام: اره، زود بیدار می شم. ساعت 5:30 صبح بیدار می شم.
Liz: Wow! That is early!
لیز: واو!  این زوده!
Tom: And I study all morning and and afternoon.
تام: و کل صبح و ظهر رو درس می خونم.
Liz: Do you study in the evenings, too?
لیز: عصرها هم درس میخونی؟
Tom: No, I don't. I cook dinner, exercise, and go to bed late, after midnight.
تام: نه، نمی خونم. شام می پزم، ورزش می کنم و دیر به رخت خواب میرم، نصفه شب.
Liz: That's not good. What about on weekends?
لیز: این خوب نیست. آخر هفته ها چطور؟
Tom: On weekends, I sleep!
تام: آخر هفته ها می خوابم!

3 Grammar   Simple present yes / no questions 

3 گرامر  سوالات بله / خیر با زمان حال ساده 

جملات حال ساده زمانی بکار می روند که در مورد اعمالی صحبت می کنیم که به طور منظم برای مدتی تکرار می شوند. بنابراین برای صحبت کردن و پرسیدن در مورد کارهای روزانه باید از فعل حال ساده در جملات خود استفاده کنیم.

چگونه باید در مورد روزمرگی افراد سوال کنیم؟ جدول زیر مثالهایی از این گونه پرسشها را به شما نشان می دهد:

Do you go to school on Mondays?

Yes, I do.          No, I don't.

آیا تو دوشنبه ها به مدرسه می روی؟

بله، می روم.          نه، نمی روم.

Does Liz exercise?

Yes, she does.          No, she doesn't.

آیا لیز ورزش می کند؟

بله، می کند.          نه، نمی کند.

Do you and your friends watch TV?

Yes, we do.          No, we don't.

آیا تو و دوستانت تلویزیون تماشا می کنید؟

بله، می کنیم.          نه، نمی کنیم.

Do your friends study?

Yes, they do.          No, they don't.

آیا دوستانت درس می خوانند؟

بله، می خوانند.          نه، نمی خوانند.

نکته 1: برای سوالی کردن جملات حال ساده از فعلهای کمکی do و does استفاده می کنیم.

نکته 2: برای ضمایر I ,you, we, they از do استفاده می شود و برای he, she, it از does.

نکته 3: فعل جمله بعد از این افعال کمکی به صورت ساده یعنی مصدر بدون to می آید.

نکته 4: در سوال از هر نوع فعل کمکی استفاده شود، در جواب نیز از همان فعل استفاده خواهد شد.

Write yes / no questions with the information below. Then compare with a partner.

با اطلاعات زیر سوالات بله / خیر بنویسیید. سپس با دوستتان مقایسه کنید.

  1. (you / get up / 7:00)                                                 Do you get up at 7:00?                       
  2. (you / read the news / every day)                        ​                                                              
  3. (your teacher / drink coffee / in class)                 ​                                                               
  4. (your parents / watch TV / in the evening)          ​                                                               
  5. (your friend / exercise / on weekends)                                                                               
  6. (you and your friends / study / after midnight)                                                                    

 

 

Answer:

پاسخ:

1. Do you get up at 7:00?

2. Do you read the news every day?

3. Does your teacher drink coffee in class?

4. Do your parents watch TV in the evening?

5. Does your friend exercise on weekends?

6. Do you and your friends study after midnight?

 

B Pair work Ask and answer the questions in Part A. Answer with your own information.

B تمرین دونفره سوالات قسمت A را بپرسید و پاسخ دهید. با اطلاعات خودتان به سوالات پاسخ دهید.

A: Do you get up at 7:00?

B: No, I don't. I get up at 6:00 on weekdays and 9:30 on weekends.

A: آیا تو ساعت 7:00 بیدار می شوی؟

B: نه، نمی شوم. من در طول هفته ساعت 6:00 بیدار می شوم و آخر هفته ها ساعت 9:30.

نکته: جملات حال ساده قیدهای زمانی خاصی دارند.این قیدها عبارتند از:

Time expressions
on Sunday(s) یکشنبه (ها)
on Sunday afternoon(s) یکشنبه بعد از ظهر(ها)
on weekdays در طول هفته
on the weekend آخر هفته ها
on weekends آخر هفته
in the morning(s) صبح (ها)
in the afternoon(s) بعد از ظهر(ها)
in the evening(s) عصر(ها)
at noon / midnight هنگام ظهر / هنگام نیمه شب
at night شب
before 7:00 قبل از ساعت 7
after midnight بعد از نیمه شب
every day هر روز

حالا به این سوالات در مورد خودتان مانند نمونه پاسخ دهید و سعی کنید از هر یک از قیدهای زمانی بالا که مناسب می دانید استفاده کنید: 

Do you go to school every day?
آیا تو هر روز به مدرسه می روی؟
No, I don't. I go to school on weekdays.
نه، نمی روم. من در طول هفته به مدرسه می روم.
Does your father drink tea at work? 
آیا پدر تو سر کار چای می نوشد؟
Do your friends study after midnight?
آیا دوستان تو بعد از نیمه شب درس می خوانند؟
Do you and your family watch TV in the evening?
آیا تو و خانواده ات عصر تلویزیون تماشا می کنید؟
Does your sister cook lunch at noon?
آیا خواهر تو ظهر ناهار درست می کند؟
Does your grandmother get up early in the mornings?
آیا مادربزرگت صبح ها زود از خواب بلند می شود؟

4 Speaking Routines

4 گفتگو کارهای روزمره

A Pair work Interview your partner. Check (✔) his or her answers.

A تمرین دونفره با دوستتان مصاحبه کنید. جواب هایش را علامت (✔) بزنید.

آشپزی کردن

Do you . . . ? Yes No
cook dinner on weekends    
drink coffee after 7:00 p.m.    
exercise every day    
go to bed late on weekdays    
get up early on weekdays    
read the news in the evening    

A: Do you cook dinner on weekends?

B: No, I don't I cook on weekdays!

A: آیا تو آخر هفته ها شام میپزی؟

B: نه، من در طول هفته شام نمیپزم!

B Pair work Tell another classmate about your parter's routines.

B تمرین دونفره به همکلاسیتان درباره کار روزمره دوستتان بگویید.

A: Does Rita cook dinner on weekends?

B: No, she doesn't. She cooks on weekdays!

A: آیا ریتا آخر هفته ها شام میپزد؟

B: نه، او نمیپزد. او در طول هفته شام میپزد!

 I can  ask and answer questions about routines.

 من میتوانم  درباره کارهای روزمره سوال کنم و پاسخ دهم.

در صورتی که بخشی از درس به نظرتان مبهم می آید و یا سوالی دارید، می توانید در قسمت پایین (افزودن دیدگاه جدید) بپرسید. 

سطح: 

یک دیدگاه ارسال شده: