3A- صحبت کردن درباره آب و هوا و فصل ها

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود به انگلیسی درباره آب و هوا و فصل ها صحبت کنید. درس ذیل از سری دروس آموزش زبان انگلیسی سطح پایین متوسط (A2) لینگوتایز است که بر اساس صفحات 26 و 27  کتاب Four Corners 2 (بخش سوم، درس A) تهیه گردیده و در اختیار شما زبان آموز عزیز قرار گرفته است. لطفاً جهت دانلود کتاب و فایلهای صوتی و ویدیویی و همچنین آشنایی با کل دوره به این صفحه مراجعه کنید.

 A  It's extremely Cold.

 A  هوا بسیار سرد است.

لغات:

cloudy
rainy
snowy
sunny
windy
cold
cool
hot
warm
winter
fall
summer
spring
rainy season
dry season

1 Vocabulary Weather  

1 واژگان آب و هوا

Label the pictures with the correct words. Then listen and check your answers.

A برای هر تصویر کلمه ای صحیح بنویسید. سپس به سی دی گوش کنید و جواب هایتان را چک کنید.

ابری و آفتابی

بارانی

 

ابر

دماسنج

آب و هوا

Weather

ابری

بارانی

برفی

آفتابی

پرباد

cloudy

rainy

snowy

sunny

windy

دما

Temperature

سرد

خنک

گرم، داغ

گرم

cold

cool

hot

warm

Answer:

1. sunny  

2. cloudy

3. windy

4. rainy

5. snowy

6. hot

7. warm

8. cool

9. cold

 

B Pair work What's the weather like in your country in each season? Complete the chart with the words from Part A. Then compare answers

B تمرین دونفره در کشور شما هر فصل چه آب و هوایی دارد؟ جدول را با کلمات بخش A کامل کنید. سپس جواب ها را مقایسه کنید.

Spring

بهار

Summer

تابستان

Fall

پاییز

Winter

زمستان

 

 

 

 

Rainy season

فصل بارانی

Dry season

فصل خشک

  

2 Language in context Favorite seasons

2 کاربرد زبان در متن فصل های موردعلاقه

A Listen to people talk about their favorite season. Which places are cool?

A به صحبت این افراد درباره فصل مورد علاقه شان گوش کنید. چه مکان هایی خنک هستند؟

بهار

My favorite season is spring. It's fairly cool, and it rains quite a bit, but it's a good time to see flowers.              

- Jan, Lisse, Holland

بهار فصل موردعلاقه من است. در این فصل هوا تقریباً خنک است و کمی باران می بارد اما وقت خوبی برای دیدن گلهاست.

- یان، از لیزه، هلند

تابستان

I like summer a lot. It's very windy - great for windsurfing! And it doesn't rain at all then.

- Fouad, Essaouira, Morocco

من تابستان را خیلی دوست دارم. در این فصل خیلی باد می آید و برای موج سواری مناسب است. و اصلاً باران نمی بارد.

- فوآد، از اسائورا، مراکش

پاییز

Fall is my favorite. It's sunny and cool, and in late October, 150 million butterflies arrive!

- Juan, Morelia, Mexico

پاییز فصل موردعلاقه من است. آفتابی و خنک است و در اواخر اکتبر 150 میلیون پروانه از راه می رسند!

- یوان، از مورلی، مکزیک

زمستان

I love winter. It's extremely cold and it snows a lot, but that's when the Sapporo Snow Festival is.

- Rie, Sapporo, Japan

من زمستان را دوست دارم. این فصل تقریباً سرد است و زیاد برف می بارد ولی این بارش برف همزمان با برپایی فستیوال برف ساپورو است.

- ریی، از ساپورو، ژاپن

 

B What about you? What's your favorite season? What's the weather like then?

B شما چطور؟ فصل موردعلاقه شما کدام است؟ در این فصل، هوا چطور است؟

3 Grammar  Adverbs of intensity; quantifiers with verbs 

3 گرامر  قیدهای تشدید؛ قیدهای کمیت همراه فعل 

Adverbs of intensity
قیدهای تشدید
It's extremely cold.
هوا تقریبا سرد است.
It's very windy.
هوا خیلی بادی است.
It's really hot.
هوا واقعاً گرم است.
It's pretty sunny.
هوا نسبتا آفتابی است.
It's fairly cool.
هوا کمی خنک است.
It's somewhat cloudy
هوا تا حدودی ابری است.

 

Quantifiers with verbs
قیدهای کمیت همراه فعل
It snows a lot.
خیلی برف می بارد.
It rains quite a bit.
بارش باران تقریبا کم است.
It snows a little.
بارش برف کم است.
It doesn't rain very much.
خیلی باران نی بارد.
It doesn't rain at all.
اصلا باران نمی بارد.

Add the adverbs and quantifiers to the sentences. Then compare with a partner.

قیدها و قیدها کمیت را به جملات اضافه کنید. سپس جواب را با دوستتان مقایسه کنید.

 1. It snows in Moscow in the winter. (a lot)                            It snows a lot in Moscow in the winter.
 2. It rains in Seattle in the winter. (quite a bit)                                                                                      
 3. It's cold in Busan in January. (extremely)                                                                                       
 4. It's cool in Rabat in the rainy season. (fairly)                                                                                  
 5. It snows in Lima in July. (not... at all)                                                                                              
 6. It's windy in Wellington all year. (pretty)                                                                                         

 

Answer:

1. It snows a lot in Moscow in the winter.

2. It rains quite a bit in Seattle in the winter.

3. It's extremely cold in Busan in January.

4. It's fairly cool in Rabat in the rainy season.

5. It doesn’t snows at all in Lima in July.

6. It's pretty windy in Wellington all year.

 

1. در زمستان در مسکو خیلی برف می بارد.

2. در زمستان در سیاتل تقریبا زیاد باران می بارد.

3. هوای بوسان در ژانویه تقریبا سرد است.

4. هوا در فصل بارانی در رابات نسبتا خنک است.

5. در لیما در ماه جولای اصلا برف نمی بارد.

6. تمام سال در ولینگتون تا حدودی باد می وزد.

4 Listening Think about the weather!

4 تمرین شنیداری درباره آب و هوا فکر کنید!

A Listen to people talk about the weather in three cities. Which city is one of the people planning to visit? Circle the city.

A به این افراد گوش کنید که درباره آب و هوای سه شهر صحبت می کنند. یکی از افراد به کدام شهر می خواهد سفر کند؟ دور اسم آن شهر خط بکشید.

 1. Istanbul, Turkey                  It's                         cold in the winter.
 2. Antigua, Guatemala           The                         season is from November to April.
 3. Beijing, China                       It's                         and                         in the spring.

 

 1. استابنول، ترکیه      هوا در زمستان                         سرد است.
 2. آنتیگوآ، گوآتمالا      فصل                         از ماه نوامبر تا آوریل است.
 3. پکن، چین             هوا در بهار                         و                         است.

Script:

متن فایل صوتی:

Page 27, Exercise 4, Listening, Think about the weather!

1.
W1: So, where do we want to go on our vacation?
W2: How about Istanbul?
W1: Hmm. ... What's the weather like there in December? Is it warm?
W2: Let's see what this website says. It's not really warm, no. It's cold.
W1: How cold? What does it say?
W2: It can get down to about five degrees in the winter.
W1: Oh, that's pretty cold. Maybe we can go there another time.

2.
M1: So, how do you like Antigua?
M2: Oh I love it here.
M1: Do you like the weather?
M2: I do. It's not rainy, and it's nice and warm.
M1: Well, it is the dry season. Our dry season starts around November and ends in April.
M2: And then the rains come?
M1: That's right. It rains a lot in the summer, especially July.
M2: Well, I'm glad I'm here now. I hate the rain.

3.
W3: Are you excited about your year in Beijing?
W4: Yes! I can't believe it. One year in China, studying Mandarin.
W3: You're so lucky. What's the weather like in Beijing? Is it nice?
W4: You know, I'm not sure. Let's check online.
W3: OK. Wow, it's cold in the winter – very cold!
W4: But it doesn't rain in the winter.
W3: No, but what about snow?
W4: Oh, of course. I go there in March. What's the weather like then?
W3: Let's see. It says spring is dry and windy.
W4: That's OK.
W3: I can't wait to visit you!

 

B Listen again. Complete the sentences with the correct words.

B دوباره گوش کنید. جملات را با کلمات صحیح پر کنید.

Speaking True or false?

5 تمرین گفتاری درست یا غلط؟

A Write two true sentences and two false sentences about the weather where you live. Use these words and expressions.
درباره آب و هوای جایی که زندگی می کنید دو جمله صحیح و دو جمله غلط بنویسید. از کلمات و اصطلاحات زیر استفاده کنید.

pretty sunny

نسبتاً آفتابی

extremely hot

به شدت گرم

really cold

واقعا سرد

rain a lot

باران زیاد میبارد

very windy

بسیار بادی

snow

برف

somewhat cloudy

کمی ابری

fairly cool

تقریبا خنک

B Pair work Read your sentences. Your partner corrects the false sentences. Take turns.

B تمرین دونفره جملات خود را بخوانید. دوست تان باید جملات اشتباه را اصلاح کند. از کلمات و اصطلاحات زیر استفاده کنید. 

خورشید

A: It's pretty sunny in the winter.

B: I think that's false. It's pretty cloudy in the winter.

A: هوا در زمستان نسبتا آفتابی است.

B: فکر کنم این جمله اشتباه است. هوا در زمستان نسبتا ابری است.

 I can  talk about the weather and seasons.

7 دیدگاه ارسال شده:

سلام

عالی بود واقعا تمرین خوبی بود برام وقتی اینارو خوندم فقط یه نکته این که فایل تمرین شنیداری 4 رو بزارید که بتونیم گوش بدیم و سپس پاسخ بدیم فقط همین مشکل هست دیگه مشکلی ندیدم. 

ممنون بازم

My favourit season is fall. I like it. the weather is pretty cold and trees are very beautiful. they are colorful and I enjoy looking to them.

False
1 It's pextremely cold in Bandar Abbas in for
2- it snows a lot in summer
True 
1 it's somewhat cold in Bandar Abbas in fall
2- it's really hot in summer

با سلام من با اینکه ثبت نام کردم ولی نمیتونم از مطالبتون استفاده کنم رمز ورودمو فراموش کردم ولی همش میزنه به ایمیلتون ارسال میشه ولی هیچ ایمیلی برام نمیاد

افزودن دیدگاه جدید