7- خرید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

Shopping

درس  

خرید کردن

Lesson Aدرس A
 • Opposites
 • Comparative adjectives
 • متضاد ها
 • صفات تفضیلی
Lesson Bدرس B
 • Bargaining for a lower price
 • Suggesting a different price
 • چانه زدن برای قیمت کمتر
 • پیشنهاد دادن قیمتی متفاوت
Lesson Cدرس C
 • Adjectives to describe clothing
 • Enough and too
 • صفاتی برای توصیف لباس
 • enough و too
Lesson Dدرس D
 • Reading: "Chatuchak Weekend Market!"
 • Writing: An interesting market
 • خواندن: یکشنبه بازار Chatuchak
 • نوشتن" یک بازار جالب

خرید

Describe the pictures. How many things can you name?

A این عکس ها را توصیف کنید.چه تعداد از مواردی که در عکس ها وجود دارد را می توانید نام ببرید؟

Where do you usually shop? What do you like to buy?

B معمولاً از کجا خرید می کنید؟ چه چیزی دوست دارید بخرید؟

2 دیدگاه ارسال شده:

افزودن دیدگاه جدید