5- سلامتی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit 5

Health

بخش 5

سلامتی

Lesson A

A درس

 • Parts of body
 • Imperatives; Adverbs of  manner
 • قسمت های بدن

 

 

Lesson B

B درس

 • Saying how you feel
 • Wishing someone well
 • گفتن شما چه حسی دارید
 • آرزوی سلامتی برای شخصی

 

Lesson C

C درس

 • Healthy habits
 • How question
 • عادات سلامتی

 

Lesson D

D درس

 • Reading: “ feeling stressd?”
 • Writing: managing stress
 • خواندن:" احساس اضطراب دارید؟"
 • نوشتن: کنترل کردن استرس

Warm-up

آمادگی

سلامتی

Describe the picture. Which activities are good for you? Which ones aren't?

Do you ever do any of the things in the picture? Which ones?

2 دیدگاه ارسال شده:

افزودن دیدگاه جدید