3- بارانی یا آفتابی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

Rain or shine

بخش  3 

بارانی یا آفتابی

Lesson A

A درس

 • Weather
 • Adverbs of intensity; quantifiers with verb
 • آب و هوا
 • قیدهای تشدید؛ قیدهای کمیت همراه فعل

Lesson B

B درس

 • Asking for an opinion
 • Giving an opinion
 • نظر دیگران را پرسیدن
 • اظهار نظر

Lesson C

C درس

 • Indoor activities
 • Would like + infinitive
 • فعالیتهای داخل فضای سرپوشیده
 • مصدر + would like

Lesson D

D درس

 • Reading: "Canada Through the Seasons"
 • Writing: An email to a friend"
 • تمرین خواندن: "کانادا در فصول مختلف"
 • تمرین نوشتاری: ارسال یک ایمیل به یک دوست

Warm-up

آمادگی

بارانی یا آفتابی

A Describe the pictures. Where are the people? What are they doing?

A تصاویر را توصیف کنید. افراد کجا هستند؟ آنها مشغول انجام چه کاری هستند؟

B Do you ever do these activities? When do you do them?

B آیا تا به حال این کارها را انجام داده اید؟ چه موقعی آنها را انجام دادید؟

یک دیدگاه ارسال شده:

Here is very cold and we lighted heaters. It is sometimes windy and cloudy. we should put warm clothes. 

افزودن دیدگاه جدید