4- زندگی در خانه

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit 4

Life at home

درس 4

زندگی در خانه

Lesson A

درس A

 • Things in a home
 • How many/much; quantifiers before nouns
 • وسایل خانه
 • چه تعداد؟ / چقدر؟ quantifier قبل از اسم

Lesson B

درس B

 • Making  a request
 • Agreeing to a request
 • درخواست کردن
 • درخواستی قبول کردن

Lesson C

درس C

 • Household chores
 • Separable two- word phrasal verbs
 • کارهای روزمره خانه
 • افعال دو بخشی

Lesson D

درس D

 • Reading: A magazine article
 • Writing: Dream home
 • مهارت خواندن: یک مقاله مجله
 • مهارت نوشتن: خانه رویایی

Warm-up

زندگی در خانه

A These are the homes of world leaders. Match the countries and the pictures. Check your answers on page 44.

 _____  Brazil      _____  France        _____  Iceland      _____ Japan

B Rank the homes you would like to visit from 1 (really want to visit) to 4 (don't want to visit).

A اینها خانه های رهبران دنیا هستند. تصاویر را به کلمات وصل کنید.

B خانه هایی را که دوست دارید ببینید از شماره 1 (واقعا علاقه مند هستید ببینید) تا 4 (علاقه زیادی به دیدن آن ندارید) رتبه بندی کنید.

افزودن دیدگاه جدید