6- تلویزیون چه چیزی نشان می دهد؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Unit  

What's on TV?

بخش  

تلویزیون چه چیزی نشان می دهد؟

درس A Lesson A
 • ترجمه 
 • ترجمه
 • Types of TV shows
 • Verb + infinitive or gerund
درس B Lesson B
 • ترجمه
 • ترجمه
 • Agreeing with an opinion
 • Disagreeing with an opinion
درس C Lesson C
 • ترجمه
 • ترجمه
 • Television
 • Present continuous for future plans
درس D Lesson D
 • ترجمه
 • ترجمه
 • Reading: "Reality Shows"
 • Writing: My favorite TV show

Warm-up

آمادگی

تلویزیون

Match the popular TV shows with the years they started. Check you answers on page 64.

برنامه های تلویزیونی محبوب را با سال آغازشان ربط دهید.

a. 1958

b. 1960

c. 1976

d. 1981

e. 1994

f. 2002

 

Can you name a show for each decade from your country? Do you watch the shows now?

می توانید نام یک برنامه تلویزیونی برای هر دهه در کشورتان نام ببرید؟ آیا آن ها را هنوز تماشا می کنید؟