زمان حال کامل (ماضی نقلی)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

حال کامل یا ماضی نقلی برای بیان عمل یا حالتی به کار می رود که در گذشته شروع شده است و عمل یا اثر آن تا زمان حال یا آینده ادامه دارد. وقتی این زمان را به کار می بریم هم به گذشته و هم به زمان حال فکر می کنیم. به عبارت دیگر حال کامل گذشته را به حال متصل می کند.

 1  ساختار

فعل این زمان  با استفاده از افعال کمکی  have وhas  و قسمت سوم فعل اصلی (past participle) ساخته می شود.

قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده نیز مانند زمان گذشته ساده به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. لازم به ذکراست قسمت سوم فعل در افعال باقاعده با اضافه کردن d- یا ed- به انتهای آنها ساخته می شوند در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند. مشاهده ی فهرست کامل افعال بی قاعده

نمونه افعال با قاعده

شکل ساده شکل گذشته قسمت سوم فعل
live lived lived
start started started
call called called
visit visited visited

نمونه افعال بی قاعده

شکل ساده شکل گذشته قسمت سوم فعل
make made made
eat ate eaten
do did done
come came come
قیود زمان مرتبط:
 

الف) since و for

1. for  به معنای (به مدت) برای بیان طول زمان:

For (two hours, three weeks, five months, seven years, a long time,. . .)

 

I have been in this office for eight years.

هشت سال است که در این اداره بوده ام.

2. since به معنای (از. . .تا حالا) برای بیان زمان آغاز عمل:

Since (nine o’clock, Monday, last week, yesterday, 2007, the first of June. . .)

 

I have been in this office since 2012.

از سال 2012 تا حالادر این اداره بوده ام.

بعد از since علاوه بر کلمات بالا می توان یک جمله گذشته نیز به کار برد.

I have had a lot of hobbies, since I was a kid.

از زمانی که بچه بودم، سرگرمی های زیادی داشته ام.

I have learned many things since I became a mother.

از زمانی که مادر شدم، خیلی چیزها یاد گرفته ام.

ب) already    به معنای (قبلا ، پیش از این) برای بیان کاری که زودتر اززمان مورد انتظار انجام شده است.

  • already قبل از قسمت سوم فعل یا بعد از have/has استفاده می شود.

A: Don’t forget to do your assignment Jack.

B: I have already done it.

A: جک یادت نره تکالیفت را انجام بدی.

B: قبلاً آن را انجام داده ام.

ج) just به معنی (چند لحظه قبل ، تازه) برای بیان کاری که چند لحظه قبل انجام شده است.

  • just نیز مانند already قبل از قسمت سوم فعل یا بعد از have /has استفاده می شود.

A: You look sleepy.

B: Yes, I have just got up.

به نظر خواب آلود می آیی.

بله، همین چند لحظه پیش بیدار شده ام.

د) Yet به معنای (هنوز) برای بیان کاری که منتظر انجام آن هستیم.

  • Yet در آخر جمله های منفی و سوالی استفاده می شود.

Have they arrived yet?

آیا آن ها هنوز نرسیده اند؟

We haven’t finished our homework yet.

ما هنوز تکلیفمان را انجام نداده ایم.

 

مثال:

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان حال کامل

I have worked here for ten years.

ده سال است که اینجا کار کرده ام.

جملات مثبت

... + قسمت سوم فعل + have/has + فاعل

 

I have not worked here for ten years.

ده سال است که اینجا کار نکرده ام.

جملات منفی

فاعل + have not/haven’t or has not/hasn’t + قسمت سوم فعل +…

Have you worked here for ten years?

آیا ده سال است که اینجا کار کرده ای؟

جملات سوالی

Have or has + قسمت سوم فعل + فاعل + ?...

 2  کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

They have lived in this apartment for twelve years.

 آنها دوازده سال است که در این خانه زندگی می کنند.

My brother has played volleyball since he was thirteen.

برادرم از وقتی سیزده ساله بود والیبال بازی کرده است.

 

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تمام شده ولی اثر آن تا زمان حال باقی مانده است.

She has bought a new computer for three months. (She still has it.)

او سه ماه است که یک کامپیوتر جدید خریده است. (هنوز آن را دارد.)

I have washed my clothes. (The clothes are clean)

من لباس هایم را شسته ام. ( لباس ها تمیزند)

ج) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تمام شده ولی اثرآن به صورت تجربه و دانش نزد ما باقی است. به طور مثال می توان به مسافرت هایی که رفته ایم ، غذاهایی که خورده ایم ، افرادی که دیده ایم و امثال آن اشاره کرد. در این صورت از زمان حال کامل استفاده می شود. برای پرسیدن راجع به تجربیات افراد معمولا از سوال (Have you ever…?)  و کلماتی مثل ever  (تا حالا) وnever  (هرگز) که قبل از قسمت سوم فعل می آیند ، استفاده می شود.

Have you ever been to China?

Yes, I have visited China twice.

تا حالا چین رفته ای؟

بله، دو بار از چین دیدن کرده ام.

 I have never eaten sushi in my life.

در طول عمرم سوشی نخورده ام.

در ادامه کاربرد سوم (ج) موارد زیر را  نیز می توان از زیرمجموعه های  آن برشمرد:

1) برای بیان عمل یا حالتی که هرگز یا برای مدتی آن را انجام نداده ایم.

My parents have never travelled abroad.

پدر و مادر من هرگز به مسافرت خارج از کشور نرفته اند.

I haven’t gone to the cinema for five years.

پنج سال است که به سینما نرفته ام.

2) برای بیان کاری که  آن را  برای اولین بار یا چندمین بار انجام داده ایم .

It is the first time (that) she has been on a diet.

این اولین باری است که او رژیم گرفته است.

This is the fourth time that we have complained about working conditions.

این چهارمین باری است که ما درباره شرایط کاری شکایت کرده ایم.

3) برای بیان کردن صفات عالی

This is the most popular song that I have ever heard.

این محبوب ترین آهنگی است که تا به حال شنیده ام.

My neighbor is one of the best drivers I have ever seen.

همسایه من یکی از بهترین راننده هایی است که تا به حال دیده ام.

د) برای بیان عمل یا حالتی که  از گذشته تا حالا چندین بار تکرار شده است.

My mother has cooked spaghetti three times this week.

مادر من این هفته سه بار ماکارانی درست کرده است.

I have been on vacation in London several times.

من برای تعطیلات چندین بار به لندن رفته ام.

ه) برای بیان عمل و یا دستاوردی که در طول زندگی توسط ما یا دیگران صورت گرفته است و زمان دقیق آن هم مشخص نیست ، از حال کامل استفاده می کنیم. اما اگر بخواهیم در مورد کاری صحبت کنیم که زمان دقیق انجام آن مشخص است، باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. به مقایسه این دو مثال دقت کنید:

I have eaten Japanese food many times.

من بارها غذای ژاپنی خورده ام. (زمان مشخص نیست)

I ate Japanese food three months ago.

من سه ماه پیش غذای ژاپنی خوردم. (زمان مشخص است)

 3  صرف فعل

 

visited many countries.

-
have
I
You, We, They
has He, She, It

 

visited many countries.

.

have not/haven’t

I
You, We, They
Has not/hasn’t He, She, It

 

visited many countries?

I

.

Have

you, we, they
he, she, it Has

 4  اشکال کوتاه شده ی فعل (Contractions)

 مثبت / Positive Negative / منفی

I have > I've

You have > You've

He has > He's

She has > She's

It has > It's

We have > We've

They have > They've

I have not > I've not

You have not > You've not (You haven’t)

He has not > He's not (He hasn’t)

She has not > She's not (She hasn’t)

It has not > It's not (It hasn’t)

We have not > We've not (We haven’t)

They have not > They've not (They haven’t)

Examples:

مثال:

He's already had the surgery on his knees.

او قبلاً روی زانوها یش عمل جراحی داشته است.

I've never played a role in a film.

من هرگز نقشی در فیلم نداشته ام.

She hasn't cleaned her room in a month.

او یک ماه است که اتاقش را تمیز نکرده است.

They've just paid a huge electricity bill.

آنها به تازگی مبلغ زیادی را بابت پول برق پرداخته اند.

We've not seen our school friends for fifteen years.

ما پانزده سال است که دوستان دوران مدرسه مان را ندیده ایم.

You haven't studied for your exam yet.

شما هنوز برای امتحانتان درس نخوانده اید.

 5  تغییر در هجی فعل

تغییر در هجی  فعل زمان حال کامل (قسمت سوم فعل) مانند تغییر در هجی فعل گذشته است:

الف) در افعالی که به e ختم می شوند، فقط –d  به آخر فعل اضافه می شود.

close → closed

arrive → arrived

 

ب) در افعالی که بهy  ختم می شوند، در صورتی که صدای قبل از y مصوت باشد، فقط -ed به آخر فعل اضافه می شود و در صورتی که صدای قبل از y صامت باشد ابتدا y  تبدیل به i می شود، سپس –ed  اضافه می شود.

enjoy → enjoyed

stay → stayed

vary → varied

hurry → hurried

 

ج) در کلیه افعال تک سیلابی و یا افعال چند سیلابی  که تکیه در سیلاب آخر باشد، حرف بی صدا (consonant) در انتهای فعل دو بار تکرارمی شود.

ban → banned

trap → trapped

prefer → preferred

در افعالی دو سیلابی و بیشتر در صورتی که تکیه در سیلابی غیر از سیلاب آخر باشد، حرف بی صدا دو بار تکرار نمی شود.

open → opened

offer → offered

137 دیدگاه ارسال شده:

سلام
بسیار عالی توضیح داده شده موضوع و نسبت به سایت های دیگه خیلی بهتر هستید .خدا قوت دوستان ..واقعا سپاس گذارم ...

 

Hi teacher
At the end of your teaching about different subject in your site  just for practicing, can I make some example.
If you have any time find my mistake.

Alyyyy booood man inja to.amrica zendgi mikonam sakht bod hamishe peyda kardane jayi ke tozi bem bede be in khoobi in zamane hale kamelo mrsi koli bem komak kardin va mamnonM

سلام ممنون از توضيحات كامل و مثال هاى خوبى كه استفاده كردين، من شروع كردم گرامر رو از روى كتاب انگليش گرامر ميخونم، و چون هيچ توضيح فارسى اى نداره از مطالب شما كمك گرفتم يكم، بازم ممنونم

عالی و بی نظیر
تا به حال همچین مطلب کاملی راجع به peresent perfectنخونده بودم

Hello 

Is that common to use the below structure in speaking and writing? 

When +present perfect

Ex:i tell him when I've come back home

Answer this question, please, It`s my question too, In addition your site is good, I`ve learned many thing about present perfect by you, Thanks a lot.

بسیار بسیار کامل،شیوا،قابل درک بود و من واقعا استفاده کردم خسته نباشید و اینکه امیدوارم همچنان قوی ادامه بدید چون سایت ارزشمندیه بخصوص برای کسانی که خارج ایران هستند و نمی تونم مفهموم بعضی چیزهارو که فراموش کردند یا نمی دونند را به زبان دیگه ای درک کنند.
سپاسگزارم

سلام 

من زبانم اصلا خوب نيست ولي فيلم زياد ميبينم در اون حد بلدم 

توضيحاتتون خيلي خوب بود احساس ميكنم بدون كلاس رفتن ميتونم با توضيحات شما زبانم و قوي كنم

من هنوز با قسمت ب مشکل دارم .میشه لطف کنید و راهنماییم کنید .میخواستم بدونم کدوم یکی از این جملات درسته ؟چرا؟

i didn't sleep well and i am tired

i haven't slept well and i am tired

جمله دوم صحیح تر است:

I haven't slept well and I'm tired.

بهتر است از زمان حال کامل استفاده کنیم. چرا که خسته بودن اثر خوب نخوابیدن است. و این اثر تا هم اکنون ادامه دارد. اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.

Hi
I could use this article well.
Thanks.

سلام خسته نباشید
یه مورد تو قسمت توضیح just وجود داره که تو مثال نوشتید :
i have just got up
اینجا فعل نبایستی به صورت gotten بیاد ؟؟؟؟؟
چون تو مثال already هم شکل سوم فعل رو نوشتید ولی اینجا به صورت گذشته ساده اوردید

سلام .سوالی داشتم من.
در بریتیش میشه :I have just got up همون طور که تو سایتتون هست و
در امریکایی میشه:I have just gotten up
درسته؟؟؟؟

سلام
بسیارساده و شیوا توضیح دادین خیلی خیلی ممنونم.

واقعا ممنونم
بسیار کامل و جامع و ساده بیان شده بود
برای من بسیار مفید بود

? Have you ever been to China

با درود به نظرتون ترجمه این جمله نمیشه آیا تا حالا چین بوده ای ؟ چون نوشتید آیا تا حالا چین رفتی اگرچه در اصل مفهوم یکی اند.

سلام. بسیار بسیار کامل توضیح داده بودید و من تمام مشکلاتم در زبان رفع شدم.
فقط تنها یک مشکل دارم که اگر بشه به اون جواب بدید.
میشه اسم انواع جملات و کلمات انگلیسی رو بنویسید؟

سلام وقت بخیر ممنون از زحماتتون
سوالی داشتم در این خصوص که آیا بعد ازکلمه never فعل به شکل ساده می آید یا خیر؟

سلام بر شما. کلمه never قید است و تأثیری بر شکل فعل ندارد و در نتیجه فعل بعد از آن می‌تواند در هر زمانی باشد. جایگاه never یا بعد از فعل کمکی اول و یا (در صورت نداشتن فعل کمکی) قبل از فعل اصلی است:

  • I will never shop at that store again.
  • I have never seen that happen before.
  • That man has never heard of you.
  • I never meant to hurt you.
  • Never in my whole life have I been so offended!
  • Never again will I buy a car from that dealer. = I will never again buy a car from that dealer

فوق العاده عااالی...
من تا الان اینقدر کامل ندیده بودم تدریس اینترنتی...
واقعا ممنونم...

سلام. از مطلبتون استفاده كردم و چقدررر عالي و بي نقص توضيح داديد. وظيفه ام هست كه از اين همه محبتي كه كرديد و دانشي كه در اختيار ما گذاشتيد تشكر كنم.

بسیار عالی
یک توضیح واضح و کاملی است.
واقعا استفاده کردیم.

سلام. احساس میکنم اشتباهی در یکی از مثالها وجود دارد. خواهش میکنم راهنمایی کنید.

در مثال i have just got up برای حال کامل آیا نباید gotten بجای got استفاده شود.

با سلام و عرض احترام.
فارق از هر گونه تملق که یقینا موضوعیتی هم ندارد به حقیقت نحوه تدریس' بسیار گام به گام و با مثال های شیوا و روان بیان شده است مضاف اینکه آزمون پایان هر قسمت نقش موثر و شایانی در تثبیت مطالب دارد.
با تقدیم و تجید احترام_مجتبی روزبهانی

واقعا عالی بود
من دانش آموزم اما متاسفانه دبیرمون این درس رو برامون خوب تدریس نکرده بود و معلم آموزشگاه زبان انگلیسیم هم قبول نکرد که بهم درس بده به همین دلین این مطلب و سایت برام با فرشته نجات هبچ فرقی نداشت واقعا ممنونم.....

با سلام
جامع و مناسب
درود و دستمریزاد به شما

ضمن عرض سلام و خسته نباشید .
من خودم فارغ التحصیل زبان انگلیسی هستم. واقعا طبقه بندی شده ، بسیار حرف ای و هنرمندانه توضیح داده شده . پیروز باشید

سلام و تشكر بابت توضيحات بسيار كاربردي و عالي شما. سوالي داشتم اينكه در جمله ي زير چرا از had بجاي has استفاده شده؟

He's already had the surgery on his knees.

Hello
Thank you very much for the explanation
  Complete and accurate

سلام
ببخشید برای این جمله he has written many books obout his travel حتمن باید از حال کامل استفاده کنیم؟ نمیشه با گذشته ساده بگیم؟

در این مثال وقتی شما از زمان حال کامل استفاده میکنید منظور این است که او همچنان درحال نوشتن کتاب است ( بطور مثال پارسال کتاب نوشته امسال هم مینویسد)  يا اثر نوشتن کتاب هنوز هست  که میتواند به شکل های مختلف باشد ولی وقتی از زمان گذشته ساده استفاده میکنید یعنی عمل نوشتن کتاب دیگر ادامه ندارد و کاری بوده که قبلا انجام میشده. پس استفاده از زمان حال کامل یا گذشته ارتباط مستقیم با مفهموی دارد که شما مدنظرتان میباشد.