زمان حال استمراری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 1  ساختار

فعل این زمان با استفاده از مشتقات (to be) + فعل اصلی (verb + ing) ساخته می شود. قید هایی که بیشتر در این زمان استفاده می شود عبارتند از:

now, at the moment, currently, this week / month / year,. . .

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان حال استمراری

جملات مثبت

فاعل + am/is/are + فعل ing  دار

She is cooking lunch.

او در حال پختن ناهار است.

جملات منفی

فاعل + am/is/are not + فعل ing  دار

She is not cooking lunch.

او در حال پختن ناهار نیست.

جملات سوالی

Am/Is/Are  + فاعل + فعل ing  دار

Is she cooking lunch?

آیا او در حال پختن ناهار است؟

 2  کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از:

الف) بیان کاری که در همان لحظه در حال انجام است.

A: What are you doing?

B: I am working on my computer.

A: داری چیکار می کنی؟

B: دارم با کامپیوتر کار می کنم.

 

ب) بیان کاری که این روزها به طور موقت در حال انجام است اما لزوماً در لحظه صحبت مشغول به انجام آن کار نمی باشیم.

A: What are you doing these days?

B: I am teaching English.

A: این روزها چیکار می کنی؟

B: مشغول تدریس انگلیسی هستم.

 

ج) بیان تغییرات و تحولات در حال جریان

The new software packages are making almost everything easier for people.

بسته های  نرم افزاری جدید تقریبا همه چیز را برای مردم راحت تر کرده است. 

 

د) بیان قرارهای قطعی در آینده نزدیک

A: What are you doing this Friday?

B: I am going to the cinema with my family.

A: این جمعه چیکار می کنی؟                                               

B: میخوام با خانواده ام برم سینما.         

 3  صرف فعل

I am going
You, We, They are going
He, She, It is going

 4  اشکال کوتاه شده ی فعل

اختصار / Contractions
مثبت Positive

I am

You are

He is

She is

It is

We are

They are

Tina is

I'm

You're

He's

She's

It's

We're

They're

Tina's

منفی Negative

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

They are not

I'm not

You're not (You aren't)

He's not (He isn't)

She's not (She isn't)

It's not (It isn't)

We're not (We aren't)

They're not (They aren't)

Examples:

مثال:

I'm reading a story book.

در حال خواندن کتاب داستان هستم.

He's not playing football.

در حال بازی کردن فوتبال نیست.

She is not working now.

الان در حال کار کردن نیست.

They're having lunch.

در حال خوردن ناهار هستند.

We’re not doing our homework.

در حال انجام دادن تکالیفمان نیستیم.                                                    

 5  تغییر در هجی فعل

در افعالی که به e غیر ملفوظ ختم می شوند، بعد از اضافه شدن ing به فعل e حذف می شود.

make → making

write → writing 

drive → driving

در افعالی که به ie ختم می شوند، بعد از اضافه شدن   ing به فعل ie به y تبدیل می شود.

lie → lying

die → dying

tie → tying

 6  موارد استثناء

الف) در دو حالت میتوان always را با حال استمراری به کار برد:

  • برای بیان کردن ناراحتی و نارضایتی خود از کاری که مرتباً رخ می دهد.

My neighbor is always listening to loud music.

همسایه ام همیشه با صدای بلند موسیقی گوش می دهد.

  • برای بیان کاری که اتفاقی یا بیش از حد انتظار رخ می دهد.

My brother is always losing his car keys everywhere.

این روزها برادرم مرتبا کلیدهای ماشینش را جا می گذارد.

 

ب) بعضی از افعال در انگلیسی شکل استمراری ندارند. مهم ترین آنها به صورت زیر طبقه بندی شده است:

State verbs and action verbs

افعال حالت و حرکت

State verbs

Be

بودن

Hate

نفرت داشتن

Understand

فهمیدن

Know

دانستن

Consist of

شامل بودن

Matter

اهمیت داشتن

Believe

اعتقاد داشتن

Contain

شامل بودن

Mean

منظور داشتن

Need

نیاز داشتن

Depend on

بستگی داشتن

Own

مالک بودن

Prefer

ترجیح دادن

Deserve

استحقاق داشتن

Seem

به نظر رسیدن

Remember

به خاطر آوردن

Exist

وجود داشتن

Resemble

شباهت داشتن

Belong

تعلق داشتن

Want

خواستن

افعال حالت بیانگر یک حالت هستند یعنی به هنگام وقوع این افعال حرکتی دیده نمی شود. به عنوان مثال فعل know به معنی دانستن یک حالت را نشان می دهد در حالی که فعل eat به معنی خوردن یک حرکت را نشان می دهد. افعال حالت همیشه به صورت ساده به کار می روند.

My daily cooking recipe consists largely of vegetables. (NOT: My daily cooking recipe is consisting largely of vegetables.)

برنامه روزانه آشپزی من شامل زیادی از سبزی هاست.

Verbs of liking

افعالی که بیانگر دوست داشتن نفرت داشتن و. . . می باشد.

Verbs of liking

Love

دوست داشتن

Hate

نفرت داشتن

Admire

تحسین کردن

Like

دوست داشتن

Adore

پرستیدن

Enjoy

لذت بردن

افعالی که مربوط به فکر کردن، دانستن و. . . می باشد.

Verbs of thinking

Think

فکر کردن

Know

دانستن - شناختن

Realize

تشخیص دادن

Believe

اعتقاد داشتن

Understand

فهمیدن

Recognize

شناختن - تشخیص دادن

افعال حسی

این افعال در بعضی از موارد به صورت ساده و در موادر دیگر به شکل استمراری یا هر دو شکل به کار می روند. تعدادی از این افعال در جدول زیر آماده است:

  Verbs of the senses
Look

شکل ساده (به نظر رسیدن)

You look beautiful today, Sara.

شکل استمراری (نگاه کردن)

I am looking at that nice dress.

See

شکل ساده (دیدن)

I see your sister is getting better day by day.

شکل استمراری (ملاقات کردن)

I am seeing my classmate at the coffee shop tonight.

Smell

شکل ساده (بو دادن)

This sushi smells terrible.

شکل ساده و استمراری (بو کردن)

Why are you smelling the sushi?

Taste

شکل ساده (مزه دادن)

This soup tastes great.

شکل ساده و استمراری (بو کردن)

This stew tastes wonderful.

My mother is tasting the stew.

Have

شکل ساده (داشتن)

They have a very good teacher.

شکل ساده و استمراری (خوردن)

They often have lunch at one.

They are having lunch now.

Feel

شکل ساده (احساس کردن)

How do you feel today?

شکل  استمراری (احساس کردن)

How are you feeling today?

7 دیدگاه ارسال شده:

وجود now در جمله همیشه به این معنیه که فعل باید ing فرم بیاد یا اینکه استثنا هم داره؟

من برای ویرایش جمله ای که در این پست ارسال کردین مشکل دارم.

http://www.languageties.com/en/node/2414#comment-2395

دمتون گرم خیلی مفید بود و جامع
بقیه ی سایت ها فقط چرت و پرت نوشته بودن ولی شما خیلی عالی از مبتدی تا حتی موارد استثنا رو توضیح دادین
و به نظرم خوندن این جزوه که طولانی هم بود می ارزه