زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 1  ساختار

فعل این زمان با استفاده از فعل کمکیhad   و قسمت سوم فعل(past participle)  ساخته می شود. همانند زمان حال کامل (ماضی نقلی) یا آینده کامل، در این زمان نیز قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند. مشاهده ی فهرست کامل افعال بی قاعده 

کلمات ربطی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

  • When
  • Before
  • Because
  • As soon as

 

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان  گذشته کامل یا ماضی بعید

جملات مثبت

 فاعل + had +  سوم فعل قسمت  + . . .

They had practiced together before they gave the concert.

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند،  با هم تمرین کرده بودند.

جملات منفی

 فاعل + had not/hadn't + قسمت سوم فعل + . . .

They hadn't practiced together before they gave the concert.

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین نکرده بودند.

جملات سوالی

Had +قسمت سوم فعل + فاعل   + ...  ?

Had they practiced together before they gave the concert?

آیا آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند،  با هم تمرین کرده بودند؟

 2  کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف)  برای بیان عمل یا کاری که در گذشته قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل بعید و عملی که بعدا انجام شده به شکل گذشته ساده بیان می شوند.

When my little baby brother got up, I had eaten my breakfast.

هنگامی که برادر کوچکترم از خواب بیدار شد، من صبحانه ام را خورده بودم.

My mother had gone shopping before she started cooking dinner.

قبل از پختن شام مادرم خرید کرده بود.

نکته 1: اگر بخواهیم به مقایسه گذشته ساده و ماضی بعید اشاره کنیم،  می توان گفت اگر دوعمل در گذشته پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند هر دو عمل به شکل گذشته ساده بیان می شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگر با فاصله انجام شده باشد از گذشته بعید استفاده می شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

When I arrived at the airport, the plane had landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم،  هواپیما به زمین نشسته بود.

When I arrived at the airport, the plane landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم،  هواپیما به زمین نشست.

نکته 2: اگر چندین عمل در گذشته با فاصله کم یا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته ساده استفاده می کنیم نه ماضی بعید. (رجوع شود به قسمت گذشته ساده)

I arrived home at 1:30, ate my lunch, took a nap, and did my homework.

ساعت یک و نیم به خانه رسیدم، ناهار خوردم، چرت زدم و تکا لیفم را انجام دادم.

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده  و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است.

My teacher had lived in Paris before he studied art there.

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانی که عمویش  شغل خوبی بدست آورد، ریسک های  زیادی را کرده بود.

ج) برای بیان عمل یا حالتی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتاده است علاوه بر گذشته ساده از ماضی بعید نیز می توان استفاده کرد. کلمات before و  afterتعیین کننده هستند که کدام عمل ابتدا انجام شده است.

I sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستادم.

I had sent an email on October 7th before she asked me on October 10th. 

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستاده بودم.

اما اگر ماضی بعید به انجام دادن عملی در گذشته در زمانی مشخص اشاره نکند، نمی توان از آن استفاده کرد. این  بدان معنی است که ما مفهوم دیگری جز انجام دادن عملی درگذشته در زمان مشخص را داریم. به عنوان مثال گذشته کامل در جمله زیر دلالت بر کمبود تجربه کافی را دارد تا انجام دادن عملی در زمان مشخص:

He never drove a car before he got his driving license. (Not correct)

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نمی کرد.

He had never driven a car before he got his driving license. (Correct)

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نکرده بود.

 

د) قوانین زیر به طور معمول در کتابهای گرامر به چشم می خورد:

  • گذشته ي ساده + before + ماضي بعید
  • گذشته ي ساده + when +  ماضي بعيد
  • ماضي بعيد + because + گذشته ي ساده
  • ماضي بعيد + after + گذشته ي ساده

 3  صرف فعل

I

had

 

gone to the cinema before 8.

You, We, They
He, She, It

 

I

had not / hadn’t

 

gone to the cinema before 8.

You, We, They
He, She, It

 

 

Had

I

 

gone to the cinema before 8?

You, We, They
He, She, It

 4  اشکال کوتاه شده ی فعل

اختصار / Contractions
مثبت Positive

I had

You had

He had

She had

It had

We had

They had

I'd

You'd

He'd

She'd

It'd

We'd

They'd

منفی Negative

I had not

You had not

He had not

She had not

It had not

We had not

They had not

I hadn’t

You hadn’t

He hadn’t

She hadn’t

It hadn’t

We hadn’t

They hadn’t

Examples:

مثال:

After she’d gone home, she turned on the TV.

بعد از این که او به خانه رسید، تلویزیون را روشن کرد.

Her father hadn't had a day off for weeks.

پدر او هفته هاست که به مرخصی نرفته بود.

The teacher didn't check our homework until everyone had arrived.

تا زمانی که همه برسند، معلم ما تکالیفمان را چک نکرد.

They hadn't studied well for the test because they didn’t take it seriously.

آنها برای امتحان خوب درس نخوانده بودند چون با آن به طور جدی برخورد نکردند.

I’d been a professional chess player before my friend gave me a chess set.

قبل از این که دوستم ست شطرنج به من بدهد، یک شطرنج باز حرفه ای بوده ام.

You'd given a lot of money to charity before.

شما قبلا پول زیادی را به خیریه داده بودید.

 

 5  تغییر در هجی فعل

تغییر در هجی  فعل زمان گذشته کامل (قسمت سوم فعل) مانند تغییر در هجی فعل زمان های گذشته ساده و حال کامل (ماضی نقلی) می باشد.

25 دیدگاه ارسال شده:

سلام عرض میکنم خدمت شما
در ارتباط با قسمتی از متن بالا (مورد ج از کاربردها) سؤالی به وجود میاد!
قسمت مورد نظر را می آورم:
«2- کاربردها
مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از
ج) برای بیان عمل یا حالتی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتاده است علاوه بر گذشته ساده از ماضی بعید نیز می توان استفاده کرد. کلمات before و afterتعیین کننده هستند که کدام عمل ابتدا انجام شده است.

I sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستادم.

I had sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستاده بودم.»

سؤال این است که در این دو مثال تفاوت در چیست؟ این دو جمله از نظر معنی و تأکید متفاوت هستند اما متوّجه نمی شوم که در صورت کاربرد ماضی ساده تأکید بر چیست و در صورت کاربرد ماضی بعید تأکید گوینده بر چیست به گونه ای که تداخلی با کاربرد ماضی بعید استمراری هم نداشته باشد و بتوان با آن نیز تمایز قائل شد.
أن الحمد لله ربّ العالمین با تشکر

اگر بخواهیم به مقایسه گذشته ساده و ماضی بعید اشاره کنیم،  می توان گفت اگر دوعمل در گذشته پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند هر دو عمل به شکل گذشته ساده بیان می شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگر با فاصله انجام شده باشد از گذشته بعید استفاده می شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

When I arrived at the airport, the plane had landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم،  هواپیما به زمین نشسته بود.

When I arrived at the airport, the plane landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم،  هواپیما به زمین نشست.

 

در بالا اشاره کرده اید که اگر زمان انجام دادن کاری در گذشته مشخص باشد از ماضی بعید استفاده می شود و در ادامه در مثال ذکر شده او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نمی کرد با اینکه زمان مشخص نیست کلمه correct برای جمله ماضی بعید داده شده است؟

The above text was so difficult

سلام 

خسته نباشید سایت بسیار خوب و مفیدی دارید 

فقط مثال های آخر ، جمله دوم یک had , اضافی است فک کنم ، 

her father hadnt a day off for weeks

تشکر 

نه! اضافه نیست ... یکی از had ها مربوط به ساختار گذشته بعید هست... و دومی مربوط به قسمت سوم فعل هستش... یعنی فعل اصلی هست... بیشتر دقت کن

had اول ک برای ساختار ماضی بعید هست و had دوم پست پارتیسیپل have و has هست البته سیمپل پست هم had هست
خیلی سادس

ببخشید در مقابل اون مثالی که زدید که قبل اینکه دوستم به من ست شطرنج بدهد شطرنج باز حرفه ای بوده ام. میشه این جمله رو هم گفت:
I was a pro chess player before my friend give me a chess set

با توجه به قانون زیر

ماضی بعید + before+ گذشته ساده

شکل درست جمله بدین صورت خواهد بود:

I’d been a professional chess player before my friend gave me a chess set.

مرسی از سایتتون
واقعا میگم
من شش ساله دارم زبان می خونم هیچ جا اینطوری واضح توضیح نمیدهند
بلد بودم ولی یه جاهایی مشکل داشتم
ممنون

برای گرامر بیشتر وقتها به سایت شما سر می زنم خیلی خوب توضیح دادین دستتون درد نکنه

سلام؛
صرف فعل be در گذشته کامل به چه صورت میباشد؟

با سلام
ممنون از سایت خوب و مطالب مفیدی که میذارید.
یه سوال داشتم از خدمتتون
فرق کاربرد ب گذشته کامل با بند ب گذشته استمراری چی هست؟
"ب) برای بیان کاری است که در یک زمان مشخص در حال انجام بوده است ولی تمام شدن آن را در آن لحظه بیان نمی کند"
هردو مورد کاری رو بیان میکنن که در گذشته انجام شده و بخاطر کار دیگه ای ناتمام مونده.
ممنون میشم اگر بیشتر توضیح بفرمایید.
مرسی

گذشته کامل:

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده  و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است.

My teacher had lived in Paris before he studied art there.

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانی که عمویش  شغل خوبی بدست آورد، ریسک های  زیادی را کرده بود.

گذشته استمراری:

ب) برای  بیان کاری است که در یک زمان مشخص در حال انجام بوده است ولی تمام شدن آن را در آن لحظه بیان نمی کند ولی  گذشته ساده بیانگر کاری است که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. گذشته ساده و گذشته استمراری اغلب باهم به کار می روند.

She was cleaning her room when somebody knocked at the door.

او داشت اتاقش را تمیز می کرد که یک نفر در زد.

We heard a horrible noise outside while we were shopping.

موقعی که داشتیم خرید می کردیم، صدای مهیبی را از بیرون شنیدیم.

بعد از مطالعه این موارد اگر سوالی بود دقیقتر بفرمایید تا راهنمایی کنیم دوست عزیز.

سلام تو سریال فرندز اون قسمت ک فیبی میره خونه مایک برا اشنایی با پدر و مادر مایک ،سر میز ناهار فیبی از اهنگاش تعریف میکنه ودر اخر میگه ک “میدونم کسی از من نخواست ک اینا رو بگم ولی هیچکی برا ۱۷ دقیقه حرف نزده”
“I realize you hadn’t asked to hear it but no one had spoken in 17 minutes”
الان اینجا چرا باید از had +pp استفاده کنه ؟ ممنون از پاسخگوییتون 

فیبی میگه

realise that you didn't ask to hear it, but no-one had spoken in 17 minutes

میدونم شما از من نخواستید که اینارو بگم ولی ۱۷ دقیقست که صحبت نکرده بودید.

البته جمله در کانتکست محاوره ای بیان شده ولی اصولاً دلیلش اینه که عمل "صحبت نکردن" قبل از "didn't ask"  که گذشته ساده هست، اتفاق افتاده.

بله منم همینجوری فکر میکردم ولی موضوع اینجاس ک فیبی میگه “you hadn’t asked” نه “you didn’t ask”

اصلا چرا باید از دو تا  pp+had تو جمله استفاده کنه؟