زمان گذشته استمراری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 1  ساختار

فعل این زمان با استفاده از مشتقات گذشته فعل كمكي to be يعني was و were و شكل ing دار فعل اصلی (verb + ing) ساخته می شود.

قید هایی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

  • When
  • While
  • Yesterday (morning, afternoon, evening. . . )
  • Yesterday (at this time, at seven. . . )

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان گذشته استمراری

جملات مثبت

فاعل + was / were + دارingفعل + ...

 

He was watching a film yesterday in the evening.

تمام دیروزعصر او داشت فیلم تماشا می کرد.

جملات منفی

 فاعل  + was not / were not, wasn’t / weren’t +دار ing فعل + …

 

He was not watching a film yesterday in the evening.

او تمام دیروزعصر را فیلم تماشا نمی کرد.

جملات سوالی

Was / Weفاعل +  +دار ing فعل + . . . ?

 

Was he watching a film yesterday in the evening?

آیا او تمام دیروز عصر را فیلم تماشا می کرد؟

 2  کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته انجام شده و برای مدتی ادامه داشته است.

I was talking to my friend at this time yesterday.

دیروز این موقع داشتم با دوستم حرف می زدم.

They were playing football all yesterday morning.

تمام دیروز صبح آنها داشتند فوتبال بازی می کردند.

ب) برای  بیان کاری است که در یک زمان مشخص در حال انجام بوده است ولی تمام شدن آن را در آن لحظه بیان نمی کند ولی  گذشته ساده بیانگر کاری است که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. گذشته ساده و گذشته استمراری اغلب باهم به کار می روند.

She was cleaning her room when somebody knocked at the door.

او داشت اتاقش را تمیز می کرد که یک نفر در زد.

We heard a horrible noise outside while we were shopping.

موقعی که داشتیم خرید می کردیم، صدای مهیبی را از بیرون شنیدیم.

نکته 1: هنگامی که درباره گذشته صحبت می شود، اغلب از دو کلمهwhen  و  whileاستفاده می شود. فعل استفاده شده در عباراتی که با when می آید معمولا گذشته ساده و با while گذشته استمراری به کار می رود.

While I was playing cards, my friend phoned me.

موقعی که داشتم کارت بازی می کردم، دوستم تلفن زد.

I was playing cards when my friend phoned me.

داشتم کارت بازی می کردم که دوستم زنگ زد.

 

نکته 2: بعضی از افعال در انگلیسی شکل استمراری ندارند. مهم ترین آنها  در قسمت زمان حال استمراری طبقه بندی شده است.

 

ج) برای بیان کارهایی که به طور موازی در یک زمان مشخص با هم در حال انجام هستند.

Yesterday evening I happily arrived home at 7. I had a big surprise for my family but who cares? Everybody was busy with something. My mother was reading a novel. My little brother was playing computer games and my elder sister was talking on the phone. While I was going to the yard, I saw my father. He was also busy doing something. Guess what happened! He was fixing his car. I was upset with them.

دیروز عصر با خوشحالی به خانه برگشتم. یک سورپرایز بزرگ برای خانواده ام داشتم، اما کسی به من توجه نکرد! هر کسی مشغول کاری بود. مادرم در حال خواندن رمان بود. برادر کوچکترم مشغول بازی کامپیوتری بود و خواهر بزرگترم در حال حرف زدن با تلفن بود. زمانی که در حال رفتن به حیاط بودم، پدرم را دیدم. حدس بزنید چی شد؟ پدرم هم مشغول انجام کاری بود. او در حال تعمیر کردن ماشینش بود. من خیلی از آنها نارحت شدم.

 

 3  صرف فعل

I was

 

waiting for

 

a bus yesterday.

You, We, They were
He, She, It was

 

I was not / wasn't

 

waiting for

 

a bus yesterday.

You, We, They were not / weren’t
He, She, It was not / wasn’t

 

 Was I

 

waiting for

 

a bus yesterday?

Were You, We, They
Was He, She, It

 4  اشکال کوتاه شده ی فعل

 در زمان گذشته استمراری اشکال کوتاه شده ی فعل در حالت مثبت امکان پذیر نمی باشد و فقط شکل منفی آنهاست که از  wasn't / weren't به was not / were not  تغییر می یابند.

 

 5  تغییر در هجی فعل

رجوع شود به قسمت زمان حال استمراری

 

30 دیدگاه ارسال شده:

سلا اگر ضمیر you به معنی مفرد یا جمع(تو،شما) به کار برود در هردو صورت از were استفاده میکنیم؟؟؟
یا برای you به معنی مفر(تو) از was استفاده میکنم؟

این چهار جمله رو برام به انگلیسی بگید ممنون میشم
1 : من کار کردم
2 : من کار کرده ام
3 : من کار کرده بودم
4 : من داشتم کار میکردم

سلام ممنون از مطلب مفیدتون،ببخشید از کجا تشخیص بدیم توی یکجا کجاش باید گذشته استمراری بنویسیم کجاش گذشته ساده 
مثلا 

My sister was hiking by herself lastweekend,and she broke her ankle.
?How    _____ she  ____( get)  help
? anyone else  _______( hike)   on the trail_____

گذشته ساده برای  بیان کاری است که در یک زمان مشخص در حال انجام بوده است ولی تمام شدن آن را در آن لحظه بیان نمی کند ولی  گذشته ساده بیانگر کاری است که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. گذشته ساده و گذشته استمراری اغلب باهم به کار می روند.

در مثال شما hiking کاری است که در یک زمان مشخص در حال انجام بوده است ولی تمام شدن آن را در آن لحظه بیان نمی کند و brokeکاری است که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است.

چقدر دوستون دارمممم
مرسی واقعا من برای کنکور میخونم و هیچی از زبان یادم نبود اما این مطتلب خیلی کمکم کرد

سلام دوست عزیز

خوشحالیم که این مطالب برایتان مفید واقع شده و امیدواریم نتیجه دلخواهتان را در کنکور بدست بیاورید.