زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید استمراری)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 1  ساختار

فعل زمان گذشته استمراری (ماضی بعید استمراری) با استفاده از )فعل ing دارhad + been + present participle ( ساخته می شود.

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان گذشته کامل استمراری

جملات مثبت

 فاعل + had + been + دارing فعل

When I arrived home, my mother had been working all day.

هنگامی که به خانه رسیدم، مادرم تمام روز را مشغول کار کردن بوده است.

جملات منفی

 فاعل  + had not / hadn't + been + دارing فعل

When I arrived home, my mother had not been working all day.

هنگامی که به خانه رسیدم، مادرم تمام روز را مشغول کار کردن نبوده است.

جملات سوالی

Had +فاعل  + been + دارing ?فعل

When you arrived home, had your mother been working all day?

هنگامی که به خانه رسیدی، آیا مادرتان تمام روز را مشغول کار کردن بوده است؟

 2  کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف) برای بیان کردن عمل یا کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده و مدتی ادامه داشته است.

When I saw Mary in the kitchen, she had been frying cutlet for two hours.

هنگامی که مری را در آشپزخانه دیدم، دو ساعت بود که داشت کتلت سرخ می کرد.

When Reza went to the class, his classmates had been answering the questions for fifty minutes.

هنگامی که رضا به کلاس رفت، پنجاه دقیقه بود که هم کلاسی هایش مشغول پاسخ دادن به سئوالات بودند.

ب) برای بیان  کردن رابطه علت و معلول عمل یا کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است.

Liz lost a lot of weight because she had been exercising very hard for almost ten months.

لیز وزن زیادی را کم کرد چون تقریبا ده ماهب بود که خیلی سخت ورزش کرده بود.

I was half an hour late for the meeting because I had been walking all the way.

یک ساعتی دیر به جلسه رسیدم چون تمام راه را پیاده رفته بودم.

نکته 1:

همانطورکه قبلا اشاره شد (رجوع به بخش 6 زمان حال استمراری)، برخی از افعال در زبان انگلیسی به صورت ing  - دار استفاده نمی شوند بنابراین این افعال با زمان گذشته کامل استمراری نیز به کار نمی روند.

When my parents got married, they had known each other for two years. (Not: they had been knowing. . . )

نکته 2:

زمان ماضی بعید استمراری در پاسخ به سوالاتی که با how long (چه مدت) شروع می شوند، استفاده می شود در صورتی که زمان ماضی بعید (گذشته کامل) در پاسخ به سوالاتی که با how much (چقدر) و how many (چند تا) شروع می شوند، استفاده می شود. ماضی بعید استمراری روی طول زمان تاکید دارد اما ماضی بعید روی پایان یا نتیجه عمل تاکید دارد.

- How long had your friends been waiting when you went to the cinema?

- When I went to the cinema, my friends had been waiting for thirty minutes.

- وقتی به سینما رسیدید دوستانتان چه مدتی منتظر شما مانده بودند؟

- وقتی به سینما رسیدم، دوستانم سی دقیقه ای بود که منتظرمن مانده بودند.

- How many tickets had your friends bought for you when you went to the cinema?

- When we went to the cinema, our friends had bought two ticket for us.

- وقتی به سینما رسیدید، دوستانتان چند بلیط برای شما خریده بودند؟

- وقتی به سینما رسیدیم، دوستانمان دو بلیط برای ما خریده بودند.

نکته 3:

نکته سوم به مقایسه زمان های ماضی بعید استمراری و گذشته استمراری اشاره دارد. به مثال های زیر دقت کنید:

When I saw my brother in his office, he had been talking to his friend.

وقتی برادرم را در دفتر کارش دیدم با دوستش حرف زده بود. (یعنی من بعد از حرف زدن برادرم او را دیدم.)

When I saw my brother in his bedroom, he was talking to his friend.

وقتی برادرم را در دفتر کارش دیدم داشت با دوستش حرف می زد. (یعنی من در حال حرف زدن برادرم او را دیدم.)

 3  صرف فعل

I

 

had

 

been

 

playing football for an hour.

You, We, They
He, She, It
I

 

had not / hadn't

 

been

 

playing football for an hour.

You, We, They
He, She, It

 

Had

I

 

been

 

playing football for an hour?

you, we, they
he, she, it

 4  اشکال کوتاه شده ی فعل

اختصار / Contractions
مثبت Positive
I had I'd
You had You'd
He had He'd
She had She'd
It had It'd
We had We'd
They had They'd
منفی Negative
I had not I hadn't
You had not You hadn't
He had not He hadn't
She had not She hadn't
It had not It hadn't
We had not We hadn't
They had not They hadn't

Examples:

مثال:

He was so tired because he'd been teaching math for four hours.

او خیلی خسته بود چون به مدت چهار ساعت ریاضی درس داده بود.

ٌWhen I woke up in the morning yesterday, our yard was wet. It'd been raining all night.

 وقتی دیروز صبح از خواب بیدار شدم حیاط مان خیس بود. تمام شب باران باریده بود.

We'd been studying very hard before our exams started.

 ما قبل از اینکه امتحان هایمان شروع شود خیلی خوب درس خوانده بودیم.

It hadn't been snowing for three years.

سه سال بود که برف  نباریده بود.

I was out of breath when I went to school because I'd been running for half an hour.

وقتی به مدرسه رسیدم نفسم بند آمده بود چون نیم ساعتی بود که داشتم می دویدم.

They hadn't been thinking about moving into a new house.

آنها درباره رفتن به یک خونه جدید فکر نکرده بودند.

 5  تغییر در هجی فعل

رجوع شود به قسمت زمان حال استمراری

6 دیدگاه ارسال شده:

 

اگر Think برای بیان عقیده و نظر به کار برود نمی توان آن را به صورت استمراری به کار برد. مثال:

 

I am thinking she is not from Iran.

I think she is not from Iran.

ولی اگر Think به معنای عمل فکر کردن به کار برود می شود آن را به صورت استمراری به کار برد. مثال:

What are you thinking about?

I am thinking about taking a trip to Africa.