زمان آینده استمراری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

1 ساختار

همانند زمان آینده will با وbe going to ، زمان آینده استمراری نیز برای صحبت درباره آینده استفاده می شود. اما ساختار و عملکرد آن اندکی متفاوت است.

جدول های زیر سه حالت مختلف این زمان را نشان می دهند:

زمان آینده استمراری

He will be studying all next year.

او تمام سال آینده در حال درس خواندن خواهد بود.

جملات مثبت

فاعل + will + be + دارing .... + فعل

He will not be studying all next year.

او تمام سال آینده در حال درس خواندن نخواهد بود.

جملات منفی

فاعل + will not / won’t + be + دارing .... + فعل

Will he be studying all next year?

ایا او تمام سال آینده در حال درس خواندن خواهد بود؟

جملات سوالی

Will فاعل + + be + دارing  + فعل....?

زمان آینده استمراری

He is going to be studying all next year.

او تمام سال آینده در حال درس خواندن خواهد بود.

جملات مثبت

فاعل + be going to + be + دارing فعل

He is not going to be studying all next year.

او تمام سال آینده در حال درس خواندن نخواهد بود.

جملات منفی

 فاعل+ be(not) going to + be + دارing فعل

Is he going to be studying all next year?

آیا تمام سال آینده در حال درس خواندن خواهد بود؟

جملات سوالی

be +فاعل  + going to + be + دارing فعل?

 

2 کاربردها

الف) زمان آینده استمراری اغلب با زمان حال ساده به کار می رود. در این حالت آینده استمراری عملی را بیان می کند که برای مدتی در آینده طول خواهد کشید و حال ساده عملی را بیان می کند که در لحظه اتفاق افتاده و با عمل قبلی تلاقی کرده است. به عبارت دیگر برای عملی که در آینده در حال انجام بوده از آینده استمراری و عمل دیگری که در همان لحظه با آن تلاقی کرده از حال ساده استفاده می شود.

I will be cooking tomorrow at 11 when my husband arrives home.

فردا ساعت 11 وقتی همسرم به خانه وارد می شود من در حال آشپزی کردن خواهم بود.

This time tomorrow I am going to be watching a football match, so I will not attend my guitar class when he calls me for the arrangement.

فردا همین موقع در حال تماشا کردن مسابقه فوتبال هستم، بنابراین وقتی معلمم زنگ زد به کلاس گیتارم نخواهم رفت.

What will you be doing when I arrive?

وقتی من می رسم شما در حال چه کاری خواهید بود؟

نکته: استفاده از زمان خاص در آینده ساده، شروع و پایان عمل یا کاری را نشان می دهد در حالی که در آینده استمراری، زمان خاص به تلاقی عملی یا کاری اشاره می کند.

At ten o’clock tomorrow, I am going to play tennis. (I am going to start playing tennis at 10)

فردا ساعت 10 تنیس بازی می کنم. ( فردا ساعت 10 تنیس بازی را شروع می کنم.)

At ten o’clock tomorrow, I am going to be playing tennis. (I am going to start earlier and I will be in the process of playing tennis at 10)

فردا ساعت 10  در حال بازی کردن تنیس  خواهم بود.( فردا زودتر شروع می کنم و ساعت 10 در حال بازی کردن تنیس  خواهم بود.)

ب) برای بیان کارهایی که به طور موازی در یک زمان مشخص در آینده با هم در حال انجام هستند.

Next week my family and I will be going on vacation. I will be going lying on a beautiful beach. My sisters will be shopping some souvenirs. Hopefully, my parents will not be working, they will be celebrating their 25th anniversary.

هفته بعد من و خانواده ام  درحال رفتن به تعطیلات خواهیم بود. من در حال استراحت کردن در یک ساحل زیبا خواهم بود. خواهرانم در حال خرید کردن سوقاتی خواهند بود. خوشبختانه پدر و مادرم در حال کار کردن نخواهند بود، آنها در حال جشن گرفتن بیست و پنجمین سالگرد ازدواجشان خواهند بود.

نکته 1: بعضی از افعال در انگلیسی شکل استمراری ندارند. در صورت لزوم برای استفاده این افعال از شکل ساده آن استفاده می شود. مهم ترین آنها در قسمت حال استمراری طبقه بندی شده است. (رجوع شود به زمان حال استمراری)

My brother will be being at high school when you come to my house. (Not Correct)

My brother will be at high school when you come to my house. (Correct)

نکته 2:

مثل همه زمان های آینده، زمان آینده استمراری نیز با عبارت های زمانی که با when, while before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می شوند، استفاده نمی شود. در این صورت می توان حال استمراری را جایگزین کرد.

While I am going to be using my computer, she is going to wash the dishes. (Not Correct)

While I am using my computer, she is going to wash the dishes. (Not Correct)

3 تغییر در هجی فعل

رجوع شود به زمان حال استمراری

 

4 صرف فعل

4.1- صرف فعل زمان آینده استمراری با will

I

 

 

will

 

 

be

 

 

sleeping this time tomorrow.

You, We, They

He, She, It

I

 

 

will not / won’t

 

 

be

 

 

sleeping this time tomorrow.

You, We, They

He, She, It

 

 

Will

I

 

 

be

 

 

sleeping this time tomorrow?

You, We, They

He, She, It

 

4.2 – صرف فعل زمان آینده استمراری (be going to)

I

am

 

 

going to

 

 

 

be

 

 

sleeping this time tomorrow.

You, We, They

are

He, She, It

is

I

am not

 

 

going to

 

 

be

 

 

sleeping this time tomorrow.

You, We, They

is not / isn’t

He, She, It

are not / aren’t

Am

I

 

 

be

 

 

sleeping this time tomorrow?

Are

You, We, They

Is

He, She, It

5 اشکال کوتاه شده ی فعل

اختصار / Contractions

مثبت Positive

I will

You will

He will

She will

It will

We will

They will

I'll

You'll

He'll

She'll

It'll

We'll

They'll

منفی Negative

I will not

You will not

He will not

She will not

It will not

We will not

They will not

I won’t

You won’t

He won’t

She won’t

It won’t

We won’t

They won’t

اختصار / Contractions

مثبت Positive

I am

You are

He is

She is

It is

We are

They are

Tina is

I'm

You're

He's

She's

It's

We're

They're

Tina's

منفی Negative

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

They are not

I'm not

You're not (You aren't)

He's not (He isn't)

She's not (She isn't)

It's not (It isn't)

We're not (We aren't)

They're not (They aren't)

Examples:

مثال:

He’ll be waiting patiently for the speech at the conference to end.

او صبورانه منتظر خواهد ماند تا سخنرانی در سمینار تمام شود. 

Tonight at 8 they’ll be going out for dinner in a Japanese restaurant.

ساعت 8  امشب آنها برای شام در یک رستوران ژاپنی در حال رفتن خواهند بود.

I’ll be cleaning my room when you call this evening.

وقتی که شما عصر تماس می گیرید من در حال تمیز کردن اتاقم هستم.

She won’t be continuing his job at medical school in china.

او در حال ادامه دادن کارش در مدرسه پزشکی در چین نخواهد بود.

Tomorrow this time we’ll be watching an old movie on television

فردا همین موقع ما در حال تماشا کردن یک فیلم قدیمی تلویزیونی خواهیم بود.

He’ll be typing his article the whole day tomorrow.

او کل فردا را در حال تایپ کردن مقاله اش خواهد بود.

I’m going to be checking my emails tomorrow.

من فردا در حال چک کردن ایمیل هایم خواهم بود.

At 3 tomorrow afternoon, he’s going to be taking a nap.

فردا ساعت 3 بعد ازظهر او در حال چرت زدن خواهد بود.

They’re going to be taking a walk in the park.

آنها در حال قدم زدن در پارک خواهند بود.

We’re going to be staying in this house all next month.

تمام ماه آینده ما دراین خانه اقامت خواهیم داشت.

 

 

یک دیدگاه ارسال شده:

این سایت عالی هست. به خصوص در توضیح زمان ها .هیچ توضیح کامل و به این واضحی جایی نیست. ممنون بابت سایت خوبتون. خواهشا همینجوری عالی جلو برید. مثال های بیشتر بزنید.