زمان آینده با be going to

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

1. صحبت در مورد برنامه های آینده

برای صحبت در مورد برنامه های آینده از be going to استفاده می کنیم.

I’m going to spend my vacation in Turkey. I got my ticket this morning.

They’re going to take a new English class. They need to pass an important exam.

2. پیش بینی کردن آینده

برای پیش بینی آینده (باورهایی در مورد آینده) از be going to استفاده کنیم. مخصوصا زمانی که مدرکی داریم که اتفاقی در آستانه رخ دادن است.

John proposed Jane last night. I think they’re going to get married this summer.

The dog is angry. It’s going to attack you.

3. صحبت در مورد برنامه ها و پیش بینی های قطعی نشده

وقتی برنامه یا پیش بینی ای هنوز قطعی نیست، از probably به همراه be going to استفاده می کنیم.

برنامه: We’re probably going to spend our vacation in Turkey, but we still haven’t got the tickets yet.

پیش بینی : The dog is not wagging its tail. It’s probably going to attack you.

زمان آینده با be going to

جملات مثبت

مصدر فعل

Going to

be

فاعل

 

 

 

help.

 

 

 

going to

am

I

are

You

 

is

He

She

It

 

are

We

You

They

 

 

مخفف ها

 

 

 

help.

 

 

 

going to

I’m

You’re

He’s

She’s

It’s

We’re

You’re

They’re

جملات منفی

مصدر فعل

going to

not

be

فاعل

 

 

 

help.

 

 

 

going to

 

 

 

not

am

I

are

You

 

is

He

She

It

 

are

We

You

They

 

 

مخفف ها

 

 

 

help.

 

 

 

going to

I’m not

You’re not

He’s not

She’s not

It’s not

We’re not

You’re not

They’re not

سوالات yes/no

مصدر فعل

going to

فاعل

be

 

 

 

 

wait?

 

 

 

 

going to

 

 

 

 

 

I

Am

you

Are

he

Is

we

 

Are

you

they

پاسخ های کوتاه

be+not+فاعل

no

be

فاعل

yes

you’re not.

you aren’t.

 

 

No,

are.

you

 

 

 

 

Yes,

 

I’m not.

am.

I

he’s not.

he isn’t.

is.

he

We’re not.

We aren’t.

 

are.

we

You’re not.

You aren’t.

you

They’re not.

They aren’t.

they

سوالات اطلاعاتی

 

مصدر فاعل

Going to

فاعل

be

Wh-word

 

help?

 

 

 

going to

I

am

1. How

 

do?

you

are

2. What

home?

come back

he

is

3. When

 

go?

we

 

are

4. Where

 

call?

you

5. Who

some flowers?

buy

they

6. Why

 

مصدر فعل

Going to

 

be

Wh_word (فاعل)

 

Come?

 

going to

 

 

 

is

7. Who

 

Happen?

8. What

پاسخ ها

1. You’re going to buy some sugar.

2. I’m going to the party.

3. Tomorrow night.

4. The library.

5. My father.

6. To make their friend happy.

7. David.

8. An explosion is going to happen.

نکته 1: در پاسخ های کوتاه مثبت از مخفف استفاده نمی کنیم.

نکته 2: زمانی که فاعل یک سوال اطلاعاتی who یا what است، از ضمایر فاعلی استفاده نمی کنیم.

 

اصطلاحات مربوط به زمان آینده

برای اشاره به زمان آینده از اصطلاحات بخصوصی استفاده می کنیم. بعضی از آنها به زمان خاصی اشاره می کنند، اما برخی به طور کلی به زمان اشاره می کنند.

زمان مشخص: عبارات زیر به زمان های مشخصی اشاره می کنند.

Tomorrow – the day after tomorrow

Next (week/month/year/ Monday) – this (afternoon/ evening/ week/ year)

 

It’s going to be cloudy tomorrow.

My oldest brother is going to arrive home the day after tomorrow.

She’s going to see the doctor next Tuesday.

I’m going to buy a new pair of shoes this month.

زمان کلی: عبارت های زیر به زمان کلی اشاره دارند.

Later – soon – someday

We’re going to come back here later.

I’m going to finish my homework soon.

He’s going to be famous someday.

 

سطح: 

11 دیدگاه ارسال شده: