زمان آینده ساده

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 1  ساختار

برای صحبت درباره آینده از will  وbe going to  استفاده می شود که هر کدام کاربرد های خاص خودش را دارند. از آنجایی که کاربردهای  be going to  در قسمت جدا گانه ای بیان شده است، این بخش به مهم ترین استفاده های  will  می پردازد.  

فعل این زمان با استفاده از will  و شکل ساده فعل ساخته می شود.

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان  آینده ساده

He will send you an email later.

او بعدا برای شما یک ایمیل خواهد فرستاد.

جملات مثبت

  فاعل   + will +قسمت ساده فعل  + …

He will not send you an email later.

او بعدا برای شما یک ایمیل نخواهد فرستاد.

جملات منفی

 فاعل+ will not/won’t +قسمت ساده فعل  + …

Will he send you an email later?

آیا او بعدا برای شما یک ایمیل خواهد فرستاد؟

جملات سوالی

Will + قسمت ساده فعل + فاعل + ...?

قید های زمانی که بیشتر در این زمان استفاده می شود عبارتند از:

1. Tomorrow

2. (Tomorrow + (morning, afternoon, evening, night

3. (... ,Next + (week, month, year

4. (... ,This (week, Monday, Thursday

5. Tonight

 

2  کاربردها

الف) برای بیان کردن عمل یا کاری که بطور ارادی و با انتخاب افراد صورت می گیرد.

My mother will bake a cake for my friend’s birthday.

مادرم برای جشن تولد دوستم یک کیک خواهد پخت.

Our boss will hold a business meeting next Monday.

رئیس ما دوشنبه بعد یک جلسه کاری برگزار خواهد کرد.

 

ب) برای بیان واقعیات (facts) در زمان آینده از will  استفاده می شود.

 I will take my university degree next year.

مدرک دانشگاهی ام را سال بعد خواهم گرفت.

My sister will marry a rich man next month.

خواهرم سال بعد با یک مرد پولدار ازدواج خواهد کرد.

ج) برای بیان عمل یا کاری که در لحظه صحبت تصمیم به انجام آن داریم (قصد و تصمیم قبلی در کار نیست).

A: Hi Jack, how are you today?

- سلام جک امروز حالت چطوره؟

B: Not bad. I lost my wallet and I don’t know how I can go home.

- بد نیستم. کیف پولم را جا گذاشتم و نمی دونم چطور باید برگردم خانه.

A: Don’t worry. I will lend you some money.

- نگران نباش من بهت یه مقدار پول قرض می دهم.

 

د) برای بیان کارهایی مثل قول دادن، پیشنهاد کمک دادن، تقاضا کردن، تهدید کردن و یا خرید کردن  استفاده می شود.

I promise I will ask Liz to make an appointment to see Doctor Joe.

به شما قول می دهم از لیز یک وقت ملاقات بگیرم تا دکتر جو را ببینی.

Will you teach me how to do this math problem?

آیا راه حل این مسئله ریاضی را به من یاد می دهید؟

Don’t say anything or I will call the police.

چیزی نگو وگرنه به پلیس زنگ می زنم.

نکته 1:

 به همراه این زمان  کلماتی مثل I think, I don’t think, maybe, probably, … هم می توان به کار برد.

I think my sister will travel in October.

فکرمی کنم خواهرم ماه اکتبر به مسافرت خواهد رفت.

It will probably snow tomorrow night.

فردا شب احتمالا برف خواهد بارید.

نکته 2:

همان طور که مطرح شد will وbe going to  هر دو برای صحبت درباره آینده به کار می روند با این تفاوت که will  بیانگر کاری است که در لحظه صحبت صورت می گیرد و یا واقعیات را در زمان آینده توصیف می کند (در این مورد قصد و اراده انسان لحاظ نمی شود)، در حالی که be going to  قصد و اراده  انسان را در آینده  نشان می دهد (تصمیمی است که از قبل گرفته شده است). به  مثال های زیر دقت کنید:

 I will get my high school diploma this year.

در پایان امسال دیپلمم را خواهم گرفت.

I am going to continue my education in England.

قصد دارم تحصیلاتم را در انگلیس ادامه دهم.

 

نکته 3:

Will  وbe going to  هر دو برای پیش بینی آینده به کار می روند و تفاوتی در معنی آن  احساس نمی شود. با این حال بعضی ها بر این باورند کهbe going to  کمی خودمانی تر و محاوره ای تر ازwill  می باشد.

My sister will be a mom next month: my sister is going to be a mom next month.

خواهرم ماه آینده مادر می شود. 

 3  صرف فعل

 

 

call Jane tomorrow.

 

 

will

 

I

You, We, They

He, She, It

 

 

call Jane tomorrow.

 

 

 

will not / won’t

I

You, We, They

He, She, It

 

 

 

 

 

call Jane tomorrow?

 

I

 

 

Will

 

You, We, They

He, She, It

 

4 اشکال کوتاه شده ی فعل

اختصار / Contractions

مثبت Positive

I will

You will

He will

She will

It will

We will

They will

I'll

You'll

He'll

She'll

It'll

We'll

They'll

منفی Negative

I will not

You will not

He will not

She will not

It will not

We will not

They will not

I won’t

You won’t

He won’t

She won’t

It won’t

We won’t

They won’t

 

مثال:

Don’t worry. I’ll tell you the truth later.

نگران نباش. بعدا حقیقت را بهت خواهم گفت.

We’ll go to France for our honey moon.

ما برای ماه عسلمان به فرانسه خواهیم رفت.

I am sure she won’t come to my birthday party.

مطمئنم او به جشن تولدم نخواهد آمد.

I don’t think they will buy a new laptop.

فکر نمی کنم آنها یک لب تاپ جدید بخرند.

It won’t rain tomorrow morning.

فردا باران نخواهد آمد.

He’ll be thirteen years old next month.

او ماه بعد سیزده ساله خواهد شد.

11 دیدگاه ارسال شده:

منظور از واقعیت چیزیه که با توجه به شواهد موجود به احتمال بالا اتفاق میفته. شاید مطالعه این بخش کمک کنه:

همان طور که مطرح شد will وbe going to  هر دو برای صحبت درباره آینده به کار می روند با این تفاوت که will  بیانگر کاری است که در لحظه صحبت صورت می گیرد و یا واقعیات را در زمان آینده توصیف می کند (در این مورد قصد و اراده انسان لحاظ نمی شود)، در حالی که be going to  قصد و اراده  انسان را در آینده  نشان می دهد (تصمیمی است که از قبل گرفته شده است). به  مثال های زیر دقت کنید:

 I will get my high school diploma this year.

در پایان امسال دیپلمم را خواهم گرفت.

I am going to continue my education in England.

قصد دارم تحصیلاتم را در انگلیس ادامه دهم.

همچنین در دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی معنی و مثال های will رو چک کنید. همینطور در کتاب English Grammar in Use intermediate درس ۲۳ با عنوان "I will and I'm going to" رو مطالعه کنید. اگر همچنان سوالی دارید حتما مطرح کنید.