زمان آینده کامل

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

زمان آینده کامل

1 ساختار

فعل این زمان  با استفاده از  ساختار های زیر ساخته می شوند:

                           (قسمت سوم فعل اصلی) will + have + past participle 

                   (قسمت سوم فعل اصلی)   be going to + have + past participle

قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده نیز مانند شکل گذشته  به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. لازم به ذکراست افعال باقاعده افعالی هستند که برای ساختن قسمت های دوم و سوم فعل به انتهای همه این افعال -ed یااضا -d فه می شود در حالی که قسمت های دوم و سوم افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند. مشاهده ی فهرست کامل افعال بی قاعده

اصطلاحات زمانی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

1- By (Monday, Sunday, Tuesday…)

2- By the end of (July, May, September…)

3- By the time (you get home…)

4- Until (midnight…)

5- Before then

6- Next (year…)

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان آینده کامل با Will

By the end of May, I will have worked here for ten years.

تا پایان ماه می، ده سال خواهد بود که اینجا کار می کنم.

جملات مثبت

فاعل + will + have +... + قسمت سوم فعل 

By the end of May, I will not have worked here for ten years.

تا پایان ماه می، ده سال نخواهد بود که اینجا کار می کنم.

جملات منفی

 فاعل+ will + not + have +  قسمت سوم فعل+... 

By the end of May, will you have worked here for ten years?

آیا تا پایان ماه می، ده سال خواهد بود که اینجا کار می کنی؟

جملات سوالی

Will + قسمت سوم فعل + have + فاعل + ...?

 

زمان آینده کامل با Be going to

جملات مثبت

 فاعل+ be going to + have +... + قسمت سوم فعل 

By the end of May, I am going to have worked here for ten years.

تا پایان ماه می، ده سال خواهد بود که اینجا کار می کنم.

جملات منفی

فاعل + be + not + going to + have + ... + قسمت سوم فعل

By the end of May, I am not going to have worked here for ten years.

تا پایان ماه می، ده سال نخواهد بود که اینجا کار می کنم.

جملات سوالی

 فاعل + Be+  going to + have + ?... + قسمت سوم فعل 

By the end of May, are you going to have worked here for ten years?

تا پایان ماه می، ده سال خواهد بود که اینجا کار می کنی؟

کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از:

الف) بیان عمل یا حالتی در زمان معینی در آینده. همانطور که زمان حال کامل، کامل شدن عمل یا حالتی را در زمان حال نشان می دهد آینده کامل نیز کامل شدن عمل یا حالتی را در آینده بیان می کند. همچنین زمان آینده کامل برای بیان عمل یا حالتی که قبل از عمل یا حالت دیگری در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز به کار می رود.

By next year, I will have had my university degree.

تا سال بعد، من مدرک دانشگاهی ام را خواهم گرفت.

He is not going to have done his driving test by Sunday.

تا شنبه، او امتحان رانندگی اش را انجام نخواهد داد.

By the time she makes dinner, I will have finished all household chores.

تا زمانی که او شام را درست کند، همه کارهای خانه را انجام خواهم داد.

نکته1: برخلاف همه زمان های آینده، عبارت های زمانی که با when, while before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می شوند، در این زمان استفاده نمی شود. در این صورت می توان حال کامل را جایگزین کرد.

They are going to finish the project when they will have received money. )Not Correct(

They are going to finish the project when they have received money. )Correct(

صرف فعل

3.1- صرف فعل زمان آینده کامل (با will)

 

 

saved a lot of money by the end of this year.

 

 

 

have

 

 

 

will

I

You, We, They

He, She, It

 

 

saved a lot of money by the end of this year.

 

 

 

have

 

 

will not / won’t

I

You, We, They

He, She, It

 

 

saved a lot of money by the end of this year?

 

 

 

have

I

 

 

Will

you, we, they

he, she, it

 

3.2- صرف فعل زمان آینده کامل (با to be going to) 

I

am

 

going to

 

have

 

saved a lot of money by the end of this year.

You, We, They

are

He, She, It

is

I

am not

 

 

going to

 

 

have

 

 

saved a lot of money by the end of this year.

You, We, They

   are not / aren’t

He, She, It

is not / isn’t

am

I

 

 

going to

 

 

have

 

 

saved a lot of money by the end of this year?

Are

you, we, they

Is

he, she, it

اشکال کوتاه شده ی فعل

اختصار / Contractions

مثبت / Positive

I will have

You will have

He will have

She will have

It will have

We will have

They will have

I'll have

You'll have

He'll have

She'll have

It'll have

We'll have

They'll have

منفی / Negative

I will not have

You will not have

He will not have

She will not have

It will not have

We will not have

They will not have

I won’t have

You won’t have

He won’t have

She won’t have

It won’t have

We won’t have

They won’t have

اختصار / Contractions

مثبت Positive

I am

You are

He is

She is

It is

We are

They are

Tina is

I'm

You're

He's

She's

It's

We're

They're

Tina's

منفی Negative

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

They are not

I'm not

You're not (You aren't)

He's not (He isn't)

She's not (She isn't)

It's not (It isn't)

We're not (We aren't)

They're not (They aren't)

Examples:

مثال:

We’ll have returned the books to the library by five o'clock.

تا ساعت پنج، ما کتاب ها را به کتابخانه پس خواهیم داد.

He’ll have paid the phone bill before Thursday.

تا قبل از پنج شنبه ،او قبض تلفن را پرداخت خواهد کرد.

The kids won’t have done their homework by the time their mothers arrive home.

تا زمانی که مادر هایشان به خانه برسند، بچه ها تکالیفشان را انجام نخواهند داد.

In 2020, we’ll have worked as a teacher in this language school for 10 years.

تا سال 2020، ده سال خواهد بود که ما به عنوان معلم در این آموزشکاه مشغول به کار خواهیم بود.

By October, I’ll have moved into a new apartment.

تا اکتبر، به خانه جدید نقل مکان خواهم کرد.

By next year, she’ll have equipped her school with new computers.

تا سال بعد، او مدرسه اش را به کامپیو تر های جدید مجهز خواهد کرد.

I’m going to have studied for my exams until midnight.

تا نیمه شب، برای امتحا ناتم درس خواهم خواند.

She isn’t going to have visited her uncle before Christmas.

تا کریسمس، او عمویش را ملاقات  نخواهد کرد.

We’re going to have left the party by 11 o’clock.

تا ساعت 11، ما مهمانی را ترک خواهیم کرد.

They’re going to have forgotten their bad memories very soon.

آنها به زودی خاطرات بدشان را فراموش خواهند کرد.

 

تغییر در هجی فعل

تغییر در هجی  فعل زمان آینده کامل (قسمت سوم فعل) مانند تغییر در هجی فعل زمان های گذشته ساده و حال کامل (ماضی نقلی) می باشد.

3 دیدگاه ارسال شده:

مجدد مطالعه بفرمایید.

اصطلاحات زمانی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

1- By (Monday, Sunday, Tuesday…)

2- By the end of (July, May, September…)

3- By the time (you get home…)

4- Until (midnight…)

5- Before then

6- Next (year…)