ضمایر انعکاسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

الف جدول ضمایر انعکاسی

مفرد

خودم

خودت

خودش (مذکر)

 خودش (مونث)

خودش (اشیا / حیوانات)

myself

yourself

himself

herself

itself

جمع

خودمان

خودتان

خودشان

ourselves

yourselves

themselves

ب کاربرد ضمایر انعکاسی

۱ به عنوان مفعول مستقیم

وقتی فاعل و مفعول در جمله یکی هستند از ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم استفاده می شود:

He is teaching himself to cook sea food.

 او به خودش پختن غذاهای دریایی را آموزش می دهد.

Be careful while you’re skating. You might fall down and hurt yourself.

وفتی اسکیت می کنی مراقب باش. ممکن است بیفتی و به خودت آسیب بزنی.

توجه

ما می توانیم ضمایر انعکاسی را به عنوان مفعول مستقیم بیشتر افعال متعدی استفده کنیم. جدول زیر پرکاربردترین این افعال را نشان می دهد:

amuse

سرگرم کردن

blame

سرزنش کردن

cut

بریدن

dry

خشک کردن

enjoy

لذت بردن

help

کمک کردن

hurt

آسیب رساندن

introduce

معرفی کردن

kill

کشتن

prepare

آماده کردن

satisfy

راضی کردن

teach

آموزش دادن

معنی برخی از افعال با وجود ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم شان تغییر می کند:

  • Would you like to help yourself to another slice of cake?
    Would you like to take another slice of cake?

دوست داری قطعه ی دیگری کیک برداری؟

 

  • He found himself raising two kids.
    He was surprised when he realised that he was raising two kids.

او ازاینکه دو بچه را بزرگ می کرد بسیار شگفت زده شده بود.

  • She saw herself as an engineer.
    She imagined that she was an engineer.

او تصور کرد که یک مهندس است.

  • He had to content himself with a few Tomans.

         = He had to be satisfied with a few Tomans.

او باید خودش را به چند تومان راضی می کرد.= او باید با چند تومان راضی می شد.

توجه

برخی افعال (مانند washshavedress) کاری را توصیف می کنند که معمولا برای خودمان انجام می دهیم. از ضمایر مفعولی بعد از این گونه افعال استفاده نمی کنیم.

She washed [herself] in cold water.

او [خودش را] در آب سرد شست. (در فارسی استفاده می شود: او خودش را در آب سرد شست.)

He always shaved [himself] before going out in the evening.

او همیشه [خودش را] قبل از بیرون رفتن اصلاح می کند.

Sepehr dressed [himself] and got ready for the party.

سپهر [خودش را] لباس به تن کرد و برای مهمانی آماده شد.

در مورد افعال فوق یک استثناء وجود دارد. آن هم زمانی است که قصد تاکید داده باشیم:

I dressed myself in spite of my injuries.

با وجود صدماتم، به خودم لباس پوشانیدم.

She’s old enough to wash herself.

او آنقدر بزرگ شده که خودش را بشوید.

۲ به عنوان مفعول غیرمستقیم
کاربرد دوم ضمایر انعکاسی هنگامی است که این ضمایر وقتی فاعل و مفعول یکی هستند به عنوان مفعول غیر مستفیم استفاده می شوند.

Would you like to pour yourself some cola?

آیا (تو) دوست داری برای خودت نوشابه بریزی؟

They’ve brought themselves something to sit on.

آنها برای خودشان چیزی آورده اند که روی آن بنشینند.

۳ به عنوان مفعول حرف اضافه

به عنوان مفعول حرف اضافه وقتی که مفعول به فاعل clause اشاره دارد:

He had to bake for himself.

او باید برای خودش شیرینی پزی می کرد.

They were feeling very sorry for themselves.

آنها خیلی برای خودشان احساس تأسف می کردند.

توجه

بعد از قید زمان از ضمیر شخصی استفاده می کنیم (نه از ضمیر انعکاسی)

He had a suitcase beside him.

او کنار خودش یک کیف دستی داشت.

 پس از with (وقتی که معنی همراه داشتن می دهد):

She had a few friends with her.

او با خودش (همراه خودش) چند دوست داشت.

۴ همراه با حرف اضافه by

وقتی تاکید بر این است که شخص کاری را به تنهایی یا بدون کمک انجام داده است از ضمایر انعکاسی همراه با حرف اضافه by استفاده می کنیم:

He lived by himself in an small cottage.

او با خودش (به تنهایی) در یک کلبه ی کوچک زندگی می کرد.

She prepared the whole meal by herself.

او به تنهایی غذا را آماده کرد.

۵ تأکید

ضمایر انعکاسی برای تأکید روی شخص یا چیزی که به آن اشاره داریم نیز به کار می روند:

Taleqan itself is quite a small city.

خود طالقان شهر کوچکی است.

خصوصاً وقتی در مورد فردی مشهور صحبت می کنیم:

J.K Rowling herself signed my book.

خود جی.کی رولینگ کتابم را امضا کرد.

وقتی از ضمایر مفعولی برای تاکید استفاده می کنیم، اغلب آن را در آخر جمله قرار می دهیم:

He washed the car himself.

او خودش ماشین را شست.

She write the letter herself.

او خودش نامه را نوشت.

4 دیدگاه ارسال شده: