ضمیرها

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ضمائر کلماتی هستند که به جای اسم می آیند و از تکرار آن جلوگیری می کنند. در زیر به بررسی انواع ضمیرها در انگلیسی می پردازیم.