ضمایر شخصی (فاعلی و مفعولی)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم استفاده می شود. در این درس به بررسی ضمایر شخصی که شامل ضمایر فاعلی (subject pronouns) و ضمایر مفعولی (object pronouns) می شوند می پردازیم.

1 ضمایر فاعلی

اول شخص مفرد

I

من

دوم شخص مفرد

you

تو

سوم شخص مفرد (مرد)

he

او

سوم شخص مفرد (زن)

she

او

سوم شخص مفرد (خنثی)

it

این

اول شخص جمع

we

ما

دوم شخص جمع

you

شما

سوم شخص جمع

they

آن ها، ایشان

 

2 ضمایر مفعولی

اول شخص مفرد

me

من

دوم شخص مفرد

you

تو

سوم شخص مفرد (مرد)

him

او

سوم شخص مفرد (زن)

her

او

سوم شخص مفرد (خنثی)

it

این

اول شخص جمع

us

ما

دوم شخص جمع

you

شما

سوم شخص جمع

them

آنها، ایشان

I want the laptop. >  I want it.

این لپ تاپ را می خواهم. > این را می خواهم.

I love those books. > I love them

من آن کتاب ها را دوست دارم. > من آن ها را دوست دارم.

Give this hat to Nastaran. > Give this hat to her.

این کلاه را به نسترن بده. > این کلاه را به او بده.

She's buying an iPhone for her husband. >  She's buying an iPhone for him.

مریم دارد برای شوهرش یک گوشی آیفون می خرد. > مریم دارد برای او یک گوشی آیفون می خرد.

I want the watches. Can you gift wrap them for me?

من این ساعت ها را دوست دارم. ممکن است آن ها را برایم کادو پیچ کنی؟

از him/his برای اشاره به مرد و از she/her برای اشاره به خانم استفاده می شود. چنانچه نمی دانیم شخص مورد نظر خانم است یا آقا، از ضمایر they/them استفاده می شود.

This is my brother Ehsan. I don't think you have met him.

این برادر من احسان است. فکر نکنم او را ملاقات کرده باشی.

سطح: 

یک دیدگاه ارسال شده: