قید ها

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

قیدها مجموعه ای وسیع از کلمات هستند که زمان، مکان و چگونگی انجام یک عمل را توصیف می کنند. به علاوه دیدگاه گوینده در خصوص عمل، وهمچنین شدت و میزان یک صفت یا یک قید دیگر را می توان با استفاده از قیدها، توصیف و بیان کرد. سعی کنید با به کارگیری قیدها، در صحبت کردن [speaking] و نوشتن [writing] خود دقیق تر شوید تا بتوانید مطالب خود را با جزئیات بیشتری بیان کنید.