خوش آمد گویی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Welcoming

خوش آمد گویی

A EXAMPLES (Read, Discuss and Practice)

A مثال‌ها (بخوانید ، بحث کنید و تمرین کنید)

Welcome!
خوش آمدید.
Welcome home!
به خانه خوش آمدید.
Welcome back[1] to class!
به کلاس خوش آمدید.
Welcome to Brownsville!
به برونزویل خوش آمدید.
Let me welcome you to our beautiful city!
اجازه بدید ورود شما را به شهر زیبایمان خوش آمد بگویم.
I'd like to welcome you to your first meeting of Weight Losers.
مایلم حضور شما را در اولین گردهمایی "کاهش وزن" خوشامد بگویم.

welcome خوش آمدید

 

B MODELS (Read, Discuss and Perform the following model dialogues)

B مدل‌ها (محاوره‌های مدل ذیل را بخوانید، موردبحث قراردهید و اجراکنید) 

چند نمونه مکالمه با موضوع خوش آمدگویی:

 1.  A student, Stan, returns to class after being in the hospital. He is greeted by his fellow students.

 1.  استن که یک دانش آموز است بعد از بیماری و بستری بودن در بیمارستان به کلاس برمیگردد.

S1: Hey, guys, look who's back!

S2: Hey! It's Stan!

Stan: Hi, you guys.

S3: Yeah, welcome back, Stan. It's nice to have you back.

Stan: Thanks. I'm glad to be back.

S1: بچه ها ببینید کی برگشته!

S2: به! استنه!

استن: سلام بچه ها.

S3: بله، خوش اومدی استن. چه خوب که برگشتی.

استن: ممنون، منم خوشحالم که برگشتم.

 2.  A branch manager is meeting a vice-president at the airport.

 2.  مدیر شعبه یک شرکت با معاون رئیس در فرودگاه ملاقات میکند.

BM: Good afternoon, Mr. Browning. Welcome to Martinstown!

VP: Thank you, Les.

BM: How was your flight?

VP: Oh, not bad. It was a little rough in places, but. . .

 

BM: بعد اظهر بخیر آقای براونینگ. به مارتین استون خوش آمدید.

VP: ممنون لس.

BM: پروازتون چطور بود؟

VP: بد نبود. یک جاهایی کمی تکان داشت ولی...

 

 3.  A small town mayor sees some tourists in the town square.

 3.  شهردار یک شهر کوچک تعدادی توریست را در میدان شهر میبیند.

M: Hello. You seem to be enjoying our little town. Let me welcome you to Gold Dust. I'm Thomas Jones, Mayor.

T1: Thank you, Mr. Jones. It seems like a nice town.

T2: Yeah, I think so, too. How old is the town?

M: We're 157 years old this year. . .

شهردار: سلام. به نظر دارید از حضور در شهر کوچک ما لذت میبرید. اجازه بدید ورودتون به گلدکوئست را خوش آمد بگم. من توماس جونز، شهردار هستم.

توریست 1: ممنون آقای جونز. به نظر شهر خوبی میاد.

توریست 2: بله منم همین فکر رو میکنم. این شهر چند سال سن داره؟

شهردار: با امسال 152 سال

welcome خوش آمد گویی

 

C SUGGESTED ACTIVITIES (Discuss and Perform)

What would you do in the following situations?

C فعالیت‌های پیشنهادی (بحث کنید و انجام دهید)

در شرایط زیر چه میکنید؟

1. A host at a party is greeting and welcoming people to the party.

2. You are the owner of a hotel in a small resort town. Some guests come into the hotel.

3. You're meeting a friend, who is returning from a trip, at the airport.

  

1. در یک مهمانی شخص میزبان با دیگران احوالپرسی میکند و به آنها خوش آمد میگوید.

2. شما صاحب یک هتل در شهری توریستی هستید. تعدادی مهمان به هتل می آیند.

3. شما در فرودگاه در حال ملاقات دوستی هستید که از سفر برگشته است.

 

[1] منظور است welcome back این است که شخص قبلاً در کلاس بوده و مدتی کلاس را ترک کرده و هم اکنون مجدداً برگشته است.

سوالات و دیدگاه های خود را درباره این درس از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید.