زمان گذشته (ساده، استمراری، کامل)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

زمان گذشته در زبان انگلیسی به 4 شکل زیر استفاده می شود:

زمان ساختار
گذشته ساده I worked.
گذشته استمراری I was working.
گذشته کامل (ماضی بعید) I had worked.
گذشته کامل استمراری I had been working.

3 دیدگاه ارسال شده: