جمله های امری

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ترجمه

جملات امری مثبت

 

 

شکل اصلی فعل

اتاق را تمیز کن.

the room.

Clean

در را ببند.

the door.

Close

بیا اینجا.

here.

Come

 

 

 

ترجمه

 

جملات امری منفی

 

 

شکل اصلی فعل

DO + NOT

اتاق را تمیز نکن.

the room.

clean

 

Do not

Don’t

در را نبند.

the door.

close

نیا اینجا.

here.

come

  • فاعل جملۀ امری همان you است (مفرد یا جمع) و معمولاً این فاعل را بیان نمی کنیم و یا نمی نویسیم.جمله امری یک شکل دارد و طبق فاعل جمع یا مفرد تغییر نمی کند.  

       معلم خطاب به دانش آموز: کتابت را ببند.           Teacher to student: Close your book, please

       معلم خطاب به کلاس: کتاب های تان را ببندید.      Teacher to Class: Close your books, please

  • در انگلیسی گفتاری don’t  بیشتر از do not در جملات امری بکار می رود.

نکات معنایی و کاربردی

  • کاربرد متعارف جملات امری
  • در همۀ جملات امری از شخصی خواسته می شود تا کاری را انجام دهد. کاربردهای متعارف عبارتنداز:

انواع کاربرد

Listen to me.

Giving Commands:

Don’t be so nervous.

Giving Advice:

Please call me soon.

Making Requests:

Go ahead. Turn right at the bank.

Giving Directions:

First, wash your hands. Then cook.

Giving Instructions:

Watch out! There is a car.

Giving Warnings:

Take this slice of bread, Jack.

Making Offers:

دستور:

به من گوش کن.

نصیحت:

اینقدر عصبی نباش.

درخواست:

لطفا زود با من تماس بگیر.

آدرس:

مستقیم بروید. به بانک که رسیدید به سمت راست بپیچید.

دستورالعمل:

اول دست های تان را بشویید. سپس آشپزی کنید.

هشدار:

مواظب باش! ماشین داره میاد.

پیشنهاد:

جَک، این تکه نان را هم بردار.

 

  • اگرچه فاعل جمله امری که you هست را حذف می کنیم ولی حضور و معنای آن مشخص است.
مدیر خطاب به کارمند: لطفا به موقع سر کار بیا. Come on time, please.
مدیر خطاب به کارمندان: لطفا به موقع سر کار بیایید. Come on time, please.
  • جملات امری و ادب
  • از کلمه please استفاده می کنیم تا جمله امری ما مودبانه تر باشد و تحکم آمیز نباشد. در شرایط رسمی و صحبت با افراد غریبه و یا مقامات مسئول، جملات امری را با please بکار می بریم. در شرایط غیررسمی به خصوص صحبت با دوستان و اعضای خانواده از کلمه please  استفاده می کنیم تا لحن جمله امری کمی لطیف تر شود. اگر please در انتهای جمله بیاید قبل آن از ویرگول استفاده می کنیم.
رئیس جمله خطاب به اعضاء: Chairman in a meeting:
لطفا موبایل تان را خاموش کنید. Please turn off your mobile.
خطاب به همکلاسی: To a classmate:
تام لطفا تراشت رو به من بده. Tom, give me your sharpener, please.
  • با استفاده از کلمات خطاب خاص مثل sir, ma'am یا miss  می توان جملات امری را مودبانه تر بیان نمود. در انگلیسی نوشتاری، خطاب مودبانه با یک ویرگول از بقیه جمله جدا می شود.

آقای محترم، کلاه تان را بردارید. Sir, take off your hat.                                                               

خانم محترم، عجله کنید. کلاس شروع شد.Come on, Miss. The class started.                        

 

  • استفاده از فاعل You یا اسم افراد در جملات امری
  • اگرچه اغلب فاعل you  را حذف می کنیم ولی بعضی وقت ها آنرا بکار می بریم تا مشخص شود دقیقاً چه کسی را خطاب قرار می دهیم. همچنین می توانیم اسم افراد را بااستفاده یا بدون استفاده از کلمه you  در جملات امری بیاوریم.

Mother to her children: You wash the dishes, you clean the rooms, and I'll cook.

مادر خطاب به فرزندان: تو ظرف ها را بشور، تو اتاق ها را تمیز کن،  و من هم غذا درست می کنم.

Mother to her children: Thomas, you wash the dishes. Andrew, you clean the rooms. I'll cook.

مادر خطاب به فرزندان: توماس تو ظرف ها را بشور. اندرو تو اتاق ها را تمیز کن.  من هم غذا درست می کنم.

2 دیدگاه ارسال شده: