معرفی ضمیرهای متداول

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ضمائر کلماتی هستند که به جای اسم می آیند و از تکرار آن جلوگیری می کنند. 

در جدول زیر می توانید انواع ضمیرها را برای اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع مشاهده کنید:

  ضمائر فاعلی ضمائر مفعولی صفات ملکی ضمائر ملکی ضمائر انعکاسی یا تاکیدی
اول شخص مفرد I me my mine myself
دوم شخص مفرد you you your yours yourself
سوم شخص مفرد (مرد) he him his his himself
سوم شخص مفرد (زن) she her her hers herself
سوم شخص مفرد (خنثی) it it its   itself
اول شخص جمع we us our ours ourselves
دوم شخص جمع you you your yours yourselves
سوم شخص جمع they them their theirs themselves