تعریف و کاربرد قیدها

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

قیدها در واقع برای این استفاده می شوند که سایر کلمات را توصیف کنند و اطلاعات بیشتری را در مورد افعال به مخاطب منتقل کنند. معمولا قیدهایی که برای توصیف افعال به کار می روند، چگونگی انجام فعل، تکرار یا تناوب، زمان، یا مکان وقوع فعل را بیان می کنند. قید بعد از فعلی که آن را توصیف می کند قرار میگیرد.

مثال:

 • The bus moved slowly.
 • The cats ate the food greedily.
 • The car drove fast.
 • اتوبوس به آرامی حرکت کرد.
 • گربه ها با طمع و ولع غذا را خوردند.
 • ماشین با سرعت رفت.

برخی از اوقات قیدها قبل از صفات قرار می گیرند و شدت آن صفات را ضعیف یا قوی تر می کنند.

مثال:

 • You look absolutely beautiful!
 • He is slightly underweight.
 • You are very careful.
 • شما بی نهایت زیبا شدید.
 • او کمی لاغراست.
 • شما بسیار بادقت هستید.

برخی از قیدها برای توصیف سایر قیدها به کار می روند و با مشخص کردن شدت و میزان آنها، اطلاعات بیشتری را در اختیار شنونده قرار می دهند.

مثال:

 • Saghar played the Tonbak extremely well.
 • Ali was speaking too quietly.
 • ساغر تنبک را بی نهایت خوب نواخت.
 • علی خیلی آهسته صحبت می کرد.

افزودن دیدگاه جدید