نحوه ی ساختن قید از صفت

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

معمولا در بسیاری از موارد، قیدها با افزودن lyبه صفت ها ساخته می شوند.

قید صفت

cheaply

به ارزانی

cheap

ارزان

quickly

به سرعت

quick

سریع

slowly

به آرامی، به آهستگی

slow

آرام، آهسته

در صفت هایی که به y ختم می شوند، y را حذف نموده و به جای آن i قرار دهید و سپس ly را به آن اضافه کنید. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

قید صفت

easily

به آسانی

easy

آسان

angrily

با عصبانیت

angry

عصبانی

happily

با خوشحالی

happy

خوشحال

luckily

با خوش شانسی

lucky

خوش شانس

در صفت هایی که به able، ible، یا le ختم می شوند، e انتهایی را حذف نموده و به جای آن y قرار دهید.

قید صفت

probably

احتمالا

probable

محتمل

terribly

بسیار، بیش از حد

terrible

وحشتناک، بد

gently

با ملایمت و نرمی

 

gentle

ملایم

در صفت هایی که به ic ختم می شوند، برای ساختن قید، باید به انتهای آن صفات، ally اضافه کنید. دقت کنید که کلمه ی public استثنا است و قید آن publicly می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

قید صفت

basically

به طور اساسی

basic

پایه ای، اساسی

tragically

غم انگیز

tragic

تراژیک 

conomically

از لحاظ اقتصادی

economic

اقتصادی 

دقت کنید برخی از قیدها هستند که از لحاظ نوشتاری دقیقا مانند صفت نوشته می شوند و هیچ تفاوتی از لحاظ شکل ظاهری ندارند مانند:

early, fast, hard, high, late, near, straight, wrong

زود، سریع، سخت، بالا، دیر، نزدیک، مستقیم، اشتباه

مثال:

 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.
 • ماشین سریعی است.
 • او خیلی تند رانندگی می کند.
 • این تمرین سختی است.
 • او به سختی کار می کند.
 • ما ساختمان های بلند زیادی دیدیم.
 • پرنده در ارتفاعات آسمان پرواز کرد.

 

Well (به خوبی) قیدی است که از صفت good (خوب) ساخته می شود.

 • He is a good student. >> He studies well.
 • She is a good pianist. >> She plays the piano well.
 • They are good swimmers. >> They swim well.
 • او دانش آموز خوبی است. >> او به خوبی درس می خواند.
 • او نوازنده ی (پیانو) خوبی است. >> او به خوبی پیانو می نوازد.
 • آنها شناگران خوبی هستند. >> آنها به خوبی شنا می کنند.

یک دیدگاه ارسال شده: