تفاوت انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی (بریتیش)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

How Different are British and American English?

زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در تمام دنیا دارای انواع مختلف مانند انگلیسی استرالیایی، کانادایی، نیوزیلندی، بریتانیایی و همچنین انگلیسی آمریکایی است. در میان تمام این گونه ها، انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی جز معتبرترینها محسوب می شوند. لازم به ذکر است که همه گونه های انگلیسی رایج در سراسر جهان تنها کمی با یکدیگر تفاوت دارند. در این مقاله، انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی از نظر تلفظ، دستور زبان، کلمات و املا مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
به زبان آموزان، به عنوان افرادی که زبان اولشان انگلیسی نیست، به شدت توصیه می شود که یکی از دو گونه معتبر زبان انگلیسی، یعنی آمریکایی یا بریتانیایی را برگزینند و در انتخابشان ثابت قدم بمانند.

وقتی صحبت از تلفظ به میان می آید، آمریکایی ها (همچنین کانادایی ها) تمایل دارند کلمات را با سهولت بیشتری تلفظ کنند. با بررسی دقیق تر درمی یابیم، بیشتر کانادایی ها و آمریکایی ها صدای صامت/r/ را که پس از مصوت ها در کلماتی مانند mother, car, better و غیره می آید، به وضوح  تلفظ می کنند، در حالی که در انگلیسی بریتانیایی این صامت (consonant) تلفظ نمیشود. این پدیده از نظر آواشناسی "Elision" نامیده می شود.
برخی از تفاوت های بین انگلیسی آمریکایی و انگلیس بریتانیایی ریشه در ریتم کلمات دارد. انگلیسی زبانان بریتیش اغلب یک هجا را در کلماتی مانند secretary حذف می کنند، گویی این کلمه به صورت secretry نوشته می شود، در حالی که آمریکایی ها تمام هجاها را تلفظ می کنند. با این حال، مواردی نیز وجود دارد که به طور کامل معکوس این اتفاق در آنها می افتد، مانند specialty. آمریکایی ها این کلمه را با سه هجا تلفظ می کنند (spe-cial-ty)، در حالی که بریتیش زبان ها آن را با پنج هجا (spe-ci-al-i-ty) تلفظ می کنند.

از لحاظ دستور زبان، تفاوتهای ظریفی بین این دو نوع انگلیسی وجود دارد. به عنوان مثال، در زمینه جمع بستن کلمات (ساخت اسم های جمع)، در انگلیسی آمریکایی، اسامی جمع مثلا group و government به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شوند. در حالی که، در انگلیسی بریتانیایی، این اسامی به صورت جمع در نظر گرفته می شود و طبیعتاً به همراه فعل جمع می آید. (به عنوان مثال، The government are…). همچنین، در رابطه با استفاده از "زمان حال کامل"( present perfect tense) ، باید ذکر کرد که در انگلیسی بریتانیایی، این زمان برای بیان عملی به کار می رود که در گذشته نزدیک رخ داده است و اثر آن در لحظه ای که در حال صحبت هستیم باقی است. به عنوان مثال:

I’ve lost my wallet. Could you please help me to find it?

در حالی که در انگلیسی آمریکایی، همان جمله با همین معنا را می توان به زمان گذشته ساده بیان شود. به این صورت:

I lost my wallet. Could you please help me to find it?

به علاوه برخی انگلیسی زبانان بریتانیایی صدای /h/ را که در ابتدای کلماتی مانند   “he” یا "his" می آید تلفظ نمی کنند گویی این کلمات “ee”  یا “is” نوشته می شوند.

یکی دیگر از تفاوتهای دستوری بین این دو گونه از زبان انگلیسی روش نشان دادن مالکیت است. در انگلیسی بریتانیایی، هر دو عبارت "have" و "have got" با هم برابر فرض میشوند و به یک میزان بکار می روند. مانند:

I’ve got a motorcycle.

I have a motorcycle.

اما در انگلیسی آمریکایی استفاده از have got برای نشان دادن مالکیت آنقدرها معمول نیست.

همچنین در انگلیسی بریتانیایی فعل سببی help به همراه حرف اضافه to  می آید. مانند این جمله:

The teacher helped the students to understand the problem.

اما در انگلیسی آمریکایی این حرف اضافه معمولا حذف می شود:

The teacher helped the students understand the problem.

در انگلیسی آمریکایی، اسم مفعول (past participle) فعل get معمولا gotten، اما در انگلیسی بریتانیایی   got است:

Alice has gotten good marks in her exams. (American English)

Betty has got good marks in her exams. (British English)

از نظر کاربرد معمول حروف اضافه در انگلیسی نیز تفاوتهای ظریفی بین این دو گونه زبان وجود دارد.

British

American

At the weekend

On the weekend

In a team

On a team

On behalf of

In behalf of

Writing to somebody

Writing somebody

از سوی دیگر از نظر روش صرف افعال نیز تفاوت هایی بین این دو گونه زبان وجود دارد. در انگلیسی بریتانیایی، هر جا  امکان پذیر باشد، به فرم بی قاعده فعل اولویت داده می شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی، فرم با قاعده فعل است که به طور کلی بکار می رود. همان طور که در جدول زیر نشان داده شده است:

British

American

Burnt

Burned

Dreamt

Dreamed

Leant

Leaned

Learnt

Learned

Smelt

Smelled

Spelt

Spelled

Spilt

Spilled

Spoilt

Spoiled

در رابطه با تفاوت های املایی بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی، باید اشاره کرد که Noah Webster فرهنگ نویس آمریکایی، منبع اصلی این تمایز بود. او در دو نمونه از انتشارات معروف خود، فرهنگ لغت آمریکایی زبان انگلیسی (1828)، و کتاب املای آمریکایی (1783)، تلاش کرد تا با بکارگیری تقریبا منحصر به فرد زبان آمریکایی، املا را در ایالات متحده نظام مند کند. این تفاوتها به  عمد ایجاد شد تا این زبان را از همتای بریتانیایی خود جدا کند و توسعه سیاسی و مستقل این کشور جدید را اذعان نماید. (دایره المعارف انکارتا ، 2008)

موفق ترین تغییرات وبستر املای با or به جای our در کلماتی مانند honor، labor به جای کلمات بریتانیایی honour، labour، استفاده ازer به جای re در کلماتی مانند center, theater به جای کلمات بریتیش centre, theatre، استفاده از s به جای c در کلماتی مانند defense, license به جای کلمات بریتیش defence, licence، استفاده از ck پایانی به جای que در کلمات check, mask به جای کلمات بریتانیایی cheque, masque ، و نیز عدم بکار گیری k پایانی (traffic, public که در حال حاضر در انگلیسی بریتانیایی هم به جای کلمات قدیمی traffick، publick مورد استفاده قرار می گیرند) بود. بعدها، برخی اصلاحات دیگر نیز ایجاد شدند؛ مانند کلمه programme در انگلیسی بریتانیایی که به کلمه program در انگلیسی آمریکایی تغییر پیدا کرد. یک روش ایده آل برای آن که مطمئن شوید آیا در انتخاب نوع زبان انگلیسی خود ثابت قدم بوده اید یا نه این است که از ویژگی "چک کردن املای لغات" (spell check) در نرم افزار تایپ خود استفاده کنید.
جدول زیر برخی از دیگر تفاوت های موجود در املا، بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی را نشان می دهد:

British

American

British

American

Archaeology

Archeology

Jewellry

Jewelry

Axe

Ax

Kebab

Kabob

Cosy

Cozy

Learnt/spoilt/smelt

Learned/spoiled/smelled

Crutch

Crotch

Manoeuvre

Maneuver

Chilli

Chili

Mummy

Mommy

Diarrhoea

Diarrhea

Paediatrician

Pediatrician

Dishevelled

Disheveled

PhD

Ph.D

Enquiry

Inquiry

Pyjamas

Pajamas

Enrol

Enroll

Sceptical

Skeptical

Foetus

Fetus

Speciality

Specialty

Grey

Gray

Tyre

Tire

علاوه بر اینها تفاوتهایی هم از حیث کاربرد بین این دو گونه مهم زبانی وجود دارد. اعتقاد بر این است که تفاوت های عمده بین این دو نوع زبان انگلیسی، ریشه در انتخاب کلمات دارد. این کلمات اغلب شامل لغاتی می شوند که معمولا کمتر رایج اند. به عنوان مثال، potato chips آمریکایی بجای crisps بریتانیایی. اگر کاربرد کلمات را در گونه زبانی که انتخاب کرده اید به درستی ندانید، آنگاه زبان شما انگلیسی بیگانه (انگلیسی خارجی) است.  این امر به دلیل آن است که برخی کلمات و عبارات ممکن است معانی و تعابیر مختلفی در انواع گونه های زبان داشته باشند. جدولی که در زیر طراحی شده است برخی از تفاوت های مرتبط  با واژگان (انتخاب کلمات) و اصطلاحات انگلیسی بریتانیایی را در مقایسه با انگلیسی آمریکایی به تصویر می کشد:

British

American

British

American

Alsatian

German Shepherd

Inverted comma

Quotation mark

Barber’s

Barbershop

Invigilator

Proctor

Barrister

Attorney

Left holding the baby

Left holding the bag

Bonnet

Hood

Lorry

truck

Canteen

Cafeteria

Like the cat that got the cream

Like the cat that ate the cream

Card index

Card catalog

Luggage

Baggage

Caretaker

Janitor

Mobile phone

Cellular phone

Chat show

Talk show

Mouse mat

Mouse pad

Chips

French Fries

Nappy

Diaper

Coffin

Casket

Nursery school

Kindergarten

Colour bar

Color line

On behalf of

In behalf of

Cot

Crib

Optician

Optometrist

Docker

Longshoreman

Pavement

Sidewalk

Donkey work

Grunt work

Pen friend

Pen pal

Double bill

Double feature

Petrol station

Gas station

Dumbbell

Barbell

Syllabus

Curriculum

Dummy

Pacifier

The ABC of something

The ABCs of something

Dustbin

Garbage can

Timber

Lumber

Enrol on/for

Enroll in

Torch

Flashlight

Fight like cat and dog

Fight like cats and dogs

Touch wood

Knock on wood

Football

Soccer

Tourist

Vacationer

Footballer

Soccer player

Train carriage

Train car

Get out of bed on the wrong side

Get up on the wrong side of the bed

Trousers

Pants

Gift token

Gift certificate

Valve

Vacuum tube

Handbag

Purse

Veterinary surgeon

Veterinarian

High street

Main street

Wastepaper basket

Wastebasket

Holiday maker

Vacationer

Weep buckets

Cry buckets

Indicator

Turn signal

Whole-meal

Whole-wheat

29 دیدگاه ارسال شده:

hi there ,

I don't mean to patronize but as an ESL you shouldn't be fussy about such things ! It may become important just when your'e speaking to a native speaker , even if that's the case , talking from experience , as long as what you say is understandable nobody pays that much attention to those small details . you even might see Americans use some of brit terms according to dictionaries and when u ask them, they don't even know it's something british .and if your'e going to live in an English country , you'll learn their terms gradually as u're surrounded by native speakers .

besides both have taken influence from one another and maybe british English has done more . so you get to see brits use Amercian slangs and sometimes even accent , like they might say addidute instead of attitude

However I'm aware of the fact that this article is reserved for more formal and learned English and not and the vernacular but hope you don't mind if I digress a little bit and point out another difference worth saying , which is how Amercians change the letter 't' to 'd' when it's placed between two vowels , like later , pronounced as lader or water turns into wader , albeit there are some exceptions to this

there was something about dropping the consonant 'h' in brit English in the article . well in fact Amercians do the very same thing in spoken English  when it's linked to other words like you say isi instead of is he , or withim rather than with him .

all in all the article was thorough and It wasn't my intent to belittle it and thanks a lot to the author and all the effort he's put in . I merely wanted to speak my mind

God bless you all , bubye

 

thank's a lot your site very helpful and useful good luck

سلام خسته نباشین ممنون از مطالب خوبتون
مندیکشنری لانگمن رو در لپتابم دارم میخاستم بدونم بلندگوی قرمز و ابی هرکدوم نشاندهنده ی کدوم لهجه اس؟

بالاخره رو کدوم کار کنیم به نفع مون میشه و اینگیلیسیو بهتر یاد میگیریم مخصوصا اگه مبتدی باشیم ممنون میشم کمکم کنید.

سلام بخشید اینجا you’ve passed your examination میتونیم بجای این از he has passed his examination استفاده کنیم

سلام دوست عزیز. من دقیقاً متوجه نشدم منظور شما از "اینجا"، کجا هست! ولی به طور کلی شما در جمله دوم فاعل را از "you" به "he" تغییر داده اید و به طبع آن ساختار فعل نیز عوض شده و این تغییر از لحاظ گرامری صحیح است.

یا سلام. تشکر فراوان بابت آموزش مفیدتون.
به نظرم از اونجایی که ما توی دوران مدرسه با لهجه امریکن آموزش میبینیم، برای ما ادامه یادگیری با این لهجه راحت تر هست.

با سلام. من برای یادگیری لغت از کتاب های oxford word skills استفاده میکنم و لهجه و نگارش آمریکن برای یادگیری مد نظرم هست. برای تلفظ های لغات کتاب هم از دیکشنری آمریکن آنلاینم استفاده میکنم. امروز که مقاله ی شما رو خوندم درباره تفاوت املایی این دو واقعا نگران شدم.. یعنی الان کتابهای oxford word را باید بگذارم کنار؟ یا لغات به کار رفته در آن تفاوت املایی با آمریکن ندارند؟

کتابهای oxford word skills  از جمله کتابهای بسیار مفید و کاربردی در حوزه زبان می باشد، پیشنهاد میکنم در کنار مطالعه این کتابها به منابع موجود درمورد تفاوتهای انگلیسی امریکایی و انگلیسی بریتانی هم سری بزنید تا مکملی باشد برای رسیدن به هدف شما.

سلام . خسته نباشید . میشه به این سوالم پاسخ بدید خواهش میکنم
کلمه ی gotta در جمله ی : من باید بروم این طور نوشته میشه i gotta go که همون i have got to go است .

این جمله در سوم شخص به چه صورته ؟ he have got to go یا he has got to go

مخففش به چه شکله ؟ he gotta go یا he has gotta go یا he is gotta go

I have got to = I've got to = I've gotta = I gotta

You've got to = You gotta

We've got to = We gotta

نکته 1: با I, you, we شکل مخفف have را هم میتوانید استفاده کنید ولی ضروری نیست و میتوان بدین صورت هم نوشت: 

I gotta, you gotta, we gotta

نکته 2: با he , she, it, they عموما مخفف have  و has  استفاده میشود.

He/She/It has got to = He/She/It's gotta

They have got to = They've gotta