تکرار آخرین حرف صامت افعال هنگام افزودن ed و یا ing

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سوال: چه زمانی، قبل از افزودن ed و یا ing، حرف بی صدای آخر یک فعل را تکرار می‏کنیم؟

قواعد املایی برای افزودن –ed و یا –ing به افعال:

هنگامی که فعل به حرف بی صدا (consonant) ختم می‏شود، گاهی اوقات آن حرف بی‏صدا قبل از –ed و یا –ing  تکرار می‏شود، مانند:

 

stop —> stopped, stopping

  • Alex stopped the car.
  • Why was Alex stopping the car?

 و در پاره ای از اوقات آن حرف بی صدا تکرار نمی‏شود، مانند:

shift —> shifted, shifting

برای آگاهی از اینکه چه زمانی consonant آخر افعال را تکرار کنیم از قواعد زیر استفاده می‏ کنیم:

1- در کلمات تک بخشی اگر و تنها اگر آن کلمه به  vowel یک  و یک  consonant(یک مصوت + یک صامت ) ختم شود، حرف بی صدای آخر فعل را تکرار می‏کنیم.

2- در کلمات دو بخشی (و یا بیشتر) اگر و تنها اگر آن کلمه به یک مصوت و یک صامت ختم ‏شود و استرس روی بخش (syllable) آخر آن باشد، حرف بی صدای آخر فعل را تکرار می‏کنیم.

3- حروف w، x و y در آخر کلمات consonant محسوب نمی شوند.

مثال:

 حرف آخر افعال زیر هنگام افزودن –ed  یا –ing  تکرار می‏ شود :

  • tip: He tipped the waiter. / He isn't tipping the waiter. 
  • cram: The students crammed for the test. / The students were cramming for the test. 
  • regret: Carl regretted the things he had said. / Carl was regretting the things he had said.

اما حرف آخر افعال زیر هنگام افزودن –ed و یا –ing  تکرار نمی‏ شود:

  • vote  >>  voted, voting (  به حرف صدا دار ختم می‏شود vote)
  • instruct  >>  instructed, instructing (به دو حرف بی صدا ختم می‏شود instruct)
  • listen  >>  listened, listening (دو بخشی است و استرس روی بخش آخر نیست listen)

3 دیدگاه ارسال شده: