صفاتی که به ed و ing ختم می‌شوند

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 ۱   مفهوم

صفات زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که به ed یا ing ختم می‌شوند. در واقع ed و ing تنها به فعل اضافه نمی‌شوند.

صفات ing دار، ویژگی‌های شخص، شیء و موقعیت را نشان‌ می‌دهند.

صفاتی که به ed ختم می‌شوند بیان‌کننده‌ی احساسات و یا عواطف هستند. از آنها برای توصیف یک چیز زودگذر استفاده می‌شود. از آنجایی که تنها انسان (و برخی حیوانات) احساسات دارند این صفات را نمی‌توان برای توصیف اشیاء و یا موقعیت‌ها به کار برد.

مقایسه کنید:

My friend is bored.

دوست من کسل است. (دوست من احساس کسالت می‌کند.)

My friend is boring.

دوست من کسل‌کننده است. (دوست من شخص کسل‌کننده‌ای است.) 

برای توصیف انسان‌ها و یا موقعیت‌ها می‌توان از این صفات استفاده کرد. دقت کنید که از آنها به درستی استفاده کنید. 

صفت های انگلیسی که به ed و ing منتهی می شوند

 ۲   مثال

به تفاوت مثال‌های زیر توجه کنید:

I am confused.

من گیج شدم. (من چیزی را نمی‌فهمم.) 

I am confusing.

من گیج‌کننده هستم. (من باعث گیج‌ شدن شما شدم.) 

جملات زیر برای نشان دادن تفاوت بین دو نوع صفت است. دقت داشته باشید که استفاده‌ هم‌زمان ازآنها در یک جمله به دلیل تکرار معمول نیست.

I was shocked by how shocking the accident was last night.

از تصادف هولناک دیشب هول کردم.

They were frightened by the frightening roller-coaster ride!

آنها از سواری ترسناک ترن هوایی ترسیدند.

I am annoyed by how annoying that person in front of us is.

من با آزاردهنده بودن کسی که جلوی ماست، آزرده می شوم.

Sally was confused by the confusing street signs in the city.

سالی از تابلوهای گیج‌کننده‌ی خیابان‌های شهر، گیج شد.

چند مثال از صفاتی که به که به  ed و  ing  ختم می‌شوند:

This grammar lesson is boring. I am bored reading all about these grammar rules

این درس گرامر خسته‌کننده است. من از خواندن این قوانین گرامری خسته شدم.

I am tired right now. My flight was tiring (because it was a twelve-hour flight).

در حال حاضر من خسته  هستم. پرواز من خسته‌کننده بود. (برای اینکه یک پرواز ۱۲ ساعته بود.)

Public toilets are usually disgusting. I am disgusted by the smell in some of them.

توالت‌های عمومی معمولا تنفرانگیز هستند. من از بوی بعضی از آنها متنفرم.

Your speech was very inspiring. I am now inspired to do wonderful things with my life.

سخنرانی شما بسیار الهام‌بخش بود. حالا من برای انجام کارهای فوق‌العاده در زندگی‌ام برانگیخته شدم.

 

انجام آزمون مربوط به این درس

 

 ۳   فهرست صفت هایی که به ed- و ing- منتهی می‌شوند:

در انگلیسی صفات بسیاری وجود دارند که با اضافه کردن ed یا ing به انتهای فعل ایجاد می شوند. در زیر لیست رایج ترین این صفات را مشاهدا می‌کنید:

 

وحشتناک

وحشت‌زده

alarming

alarmed

آزاردهنده

 آزرده

aggravating

aggravated

خنده‌دار

توام با خنده

amusing

amused

ناراحت‌کننده

ناراحت

annoying

annoyed

شگفت‌آور

شگفت‌زده

astonishing

astonished

بهت‌آور

مبهوت

astounding

astounded

خسته‌کننده

خسته 

boring

bored

جذاب

مجذوب

captivating

captivated

هیجان‌انگیز

مهیج

challenging

challenged

افسونگر

افسون شده

charming

charmed

دلگرم‌کننده، آرامش بخش

دلگرم 

comforting

comforted

گیج‌کننده

گیج

confusing

confused

قانع‌کننده

متقاعد

convincing

convinced

افسرده‌کننده

افسرده 

depressing

depressed

ناامیدکننده

نا‌امید

disappointing

disappointed

دلسرد‌کننده

دلسرد

discouraging

discouraged

نفرت‌انگیز

متنفر

disgusting

disgusted

اندوه‌بار

اندوهگین

distressing

distressed

اضطراب آور

مضطرب

disturbing

disturbed

شرم‌آور

شرمنده

embarrassing

embarrassed

ترغیب‌کننده، دلگرم‌کننده

دلگرم، ترغیب شده

encouraging

encouraged

سرگرم‌کننده

سرگرم

entertaining

entertained

هیجان‌انگیز

هیجان‌زده

exciting

excited

خسته‌کننده

خسته

exhausting

exhausted

جذاب

مجذوب

fascinating

fascinated

ترسناک

ترسیده

frightening

frightened

مأیوس‌کننده، آزاردهنده

مأیوس، سرخورده، درمانده

frustrating

frustrated

رضایت‌بخش

راضی

fulfilling

fulfilled

خوشحال کننده، خوشایند

مسرور، راضی

gratifying

gratified

الهام‌بخش

الهام‌گرفته

inspiring

inspired

اهانت آمیز
اهانت شده

insulting

insulted

جالب

علاقه‌مند

interesting

interested

متأثرکننده

متأثر 

moving

moved

نفس گیر، طاقت فرسا

غرق در چیزی بودن

overwhelming

overwhelmed

حیرت‌انگیز

متحیر

perplexing

perplexed

رضایت‌بخش

راضی

pleasing

pleased

آرامش بخش

آرام

relaxing

relaxed

آسوده‌کننده

آسوده

relieving

relieved

راضی‌کننده

راضی

satisfying

satisfied

بهت‌آور

مبهوت

shocking

shocked

تهوع آور

متنفر

sickening

sickened

آرام‌بخش

آرام

soothing

soothed

تعجب‌آور

متعجب

surprising

surprised

وسوسه‌کننده

وسوسه شده

tempting

tempted

وحشتناک

وحشت‌زده 

terrifying

terrified

تهدیدکننده

تهدید شده

threatening

threatened

هیجان‌زده

مهیج

thrilling

thrilled

خسته‌کننده

خسته

tiring

tired

تحت تأثیر قرار گرفته

تأثرانگیز

touching

touched

نگران‌کننده

مضطرب

troubling

troubled

آشفته‌کننده

آشفته

unsettling

unsettled

نگران‌کننده

نگران

worrying

worried

4 دیدگاه ارسال شده:

سلام
با تشکر از شما، یکی از بزرگترین درگیری های ذهنم در مورد زبان رو حل کردید که همانا عدم تشخیص اینکه صفات هم ing و یا ed میگیرند، تصورم این بود فقط همه فعل ها باید این دو پیشوند رو بگیرند.ه