۱۰ اشتباه متداول در کاربرد علائم و نشانه‌ها در زبان انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

۱۰ اشتباه متداول در کاربرد علائم و نشانه‌ها در زبان انگلیسی

تسلط بر نکات زیر و رعایت آنها هنگام نوشتن از اغلب خطاهای علامت‌گذاری جلوگیری می‌کند.

۱. بعد از "introductory word"ها (کلمات مقدماتی)، "introductory phrase"ها (عبارات مقدماتی) و "introductory clause"ها (شبه‌جمله‌های مقدماتی) از ویرگول (کاما) استفاده کنید.
جمله‌ی غلط:

Moreover students are expected to read at least one English classic every six weeks.

(ترجمه: علاوه بر این، از دانش‌آموزان انتظار می‌رود که حداقل یک رمان کلاسیک انگلیسی را در شش هفته بخوانند.)
جمله‌ی درست:

Moreover, students are expected to read at least one English classic every six weeks.

"‏Moreover" یک "introductory word" است و باید با ویرگول دنبال شود.

جمله‌ی غلط:

To become fluent readers students must read outside school hours.

(ترجمه: برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند به راحتی بخوانند، باید خارج از ساعات درسی مطالعه داشته باشند.)
جمله‌ی درست:

To become fluent readers, students must read outside school hours.

عبارت “To become fluent readers”، یک "introductory infinitive phrase"  (عبارت مصدری مقدماتی) است که باید با ویرگول همراه شود.

جمله‌ی غلط:

If you want to write well you must be prepared to practice the craft.

(ترجمه: اگر می‌خواهید به‌خوبی بنویسید، باید برای تمرین این مهارت آماده باشید.)
جمله‌ی درست:

If you want to write well, you must be prepared to practice the craft.

جمله‌ی “If you want to write well”، یک "introductory clause" است و باید بعد از آن از ویرگول استفاده شود.

۲. "Nonessential information"ها (اطلاعات غیرضروری) بین دو ویرگول قرار می‌گیرند.
جمله‌ی غلط:

Joseph Conrad who was born in Poland began to learn English in his twenties.

(ترجمه:جوزف کنراد، که در لهستان به دنیا آمد، آموختن زبان انگلیسی را در سومین دهه از زندگی اش آغاز کرد.)
جمله‌ی درست:

Joseph Conrad, who was born in Poland, began to learn English in his twenties.

جمله‌ی “Who was born in Poland”  یک "clause" حاوی "Nonessential information" است، و باید بین دو ویرگول قرار بگیرد.

۳. "Essential information"ها (اطلاعات غیرضروری) نیازی به قرار گرفتن بین دو ویرگول ندارند.
جمله‌ی غلط:

The boys, who vandalized the public gardens, are in police custody.

(ترجمه: پسرانی که دست به تخریب فضای سبز عمومی زدند در بازداشت هستند.)
جمله‌ی درست:

The boys who vandalized the public gardens are in police custody.

جمله‌ی “Who vandalized the public gardens” یک "Essential information" است، زیرا مشخص می‌کند دقیقاً کدام پسران در بازداشت هستند.

۴. ویرگول قبل از "Coordinate conjunction" (حرف ربط)  که دو جمله‌ی اصلی‌ را به یکدیگر مرتبط می‌کند قرار می‌گیرد.
جمله‌ی غلط:

The cougar moved quickly but the tourist reached the safety of the cabin.

(یوزپلنگ خیلی سریع حرکت کرد، امّا توریست خود را به کابین امن رساند.)
جمله‌ی درست:

The cougar moved quickly, but the tourist reached the safety of the cabin.

این دو جمله‌ که با کلمه‌ی "but" در نقش "Coordinate conjunction" به یکدیگر متصل شده‌اند، 
قابلیت این را دارند که هر کدام به تنهایی یک جمله‌ی اصلی باشند: “The cougar moved quickly” و "The tourist reached the safety of the cabin".

زمانی که یک “Compound verb” (فعل ترکیبی) به همراه یک "coordinate conjunction" (حرف ربط هم‌پایه) مثلا "but" داشته باشیم، نیازی به استفاده از ویرگول نیست.

***A “compound verb” occurs when two verbs are needed to fully explain the action taken by the subject. The individual verbs can be joined by a coordinating conjunction.

وقتی دو فعل برای توضیح کامل عملی که فاعل انجام داده است لازم هستند، این افعال ترکیبی “compound verb” هستند. این افعال جدا از هم با یک حرف ربط هم‌پایه به هم متصل می‌شوند.

‏“The tourist saw the cougar and ran to the cabin.”

توریست یوزپلنگ را دید و به سمت کابین فرار کرد.

۵. ویرگول آنقدر قدرتمند نیست که دو clause اصلی را به یکدیگر متصل کند. به این خطا در گرامر زبان انگلیسی Comma splice می‌گویند.
جمله‌ی غلط:

Circumstances required the children to live in a homeless shelter, nevertheless they kept up with their studies.

(شرایط باعث شد کودکان در یک پناهگاه بیخانمان‌ها زندگی کنند؛ با این وجود، آنها به تحصیلات خود ادامه دادند.)
جمله‌ی درست ۱:

Circumstances required the children to live in a homeless shelter; nevertheless, they kept up with their studies.

جمله‌ی درست ۲:

Circumstances required the children to live in a homeless shelter. Nevertheless, they kept up with their studies.

“Circumstances required the children to live in a homeless shelter” و "nevertheless, they kept up with their studies" در واقع "clause"های اصلی هستند.
کلمه‌ی "nevertheless"، یک "conjunctive adverb" (حرف ربط قیدی) است که برای ایجاد ارتباط بین دو جمله‌ی مستقل به کار می‌رود، امّا مثل حرف ربط but آنها را به یکدیگر متصل نمی‌کند. برای پرهیز از Comma splice  بعد از clause اول نقطه‌ - ویرگول می‌گذاریم، یا اینکه در انتهای clause اول نقطه گذاشته و جمله‌ی دوم را با حرف بزرگ آغاز می‌کنیم. (مثال پل و کشتی!!!)

۶.استفاده از ویرگول قبل از "noun clause" (جمله اسمیه) لازم نیست.
جمله‌ی نادرست:

The spelunkers found, that the caves were closed to protect the bats.

(غار شناسان کشف کردند که دهانه‌ی غارها برای مراقبت از خفاش‌ها بسته است.)
جمله‌ی درست:

The spelunkers found that the caves were closed to protect the bats.

"noun clause" در اینجا “the caves were closed to protect the bats” است. در واقع این جمله، "direct object" (مفعول مستقیم)  فعل (found) است.

۷. گذاشتن ویرگول قبل از"direct quotation"  (نقل قول مستقیم) لازم است.
جمله‌ی غلط:

‏The wizard said “Pay no attention to that man behind the curtain.”

(جادوگر گفت:«به مرد پشت پرده توجّه نکنید.»)
جمله‌ی درست:

The wizard said, “Pay no attention to that man behind the curtain.”

۸. استفاده از علامت دو نقطه (:) برای معرفی یک word (کلمه)، phrase (عبارت)، clause (شبه‌جمله)، list (لیست) و یا quotaion (نقل قول)، فقط بعد از یک جمله‌ی کامل مجاز است.
 جمله‌ی غلط:

Her favorite flowers are: daffodils, roses, and pansies.

(گل‌های مورد علاقه‌ی او نرگس زرد، رز، و بنفشه هستند.)
جمله‌ی درست:

She has three favorite flowers: daffodils, roses, and pansies.

(او سه گل مورد علاقه دارد: نرگس زرد، رز، و بنفشه.)

‏“Her favorite flowers are” جمله‌ای است که از لحاظ دستوری کامل نیست. یک جمله‌ی کامل قبل از علامت دو نقطه قرار می‌گیرد، و معنای آن با کلمه، عبارت، جمله یا لیستی که بعد از دو نقطه آمده کامل می‌شود.

۹. "Main clauses" شبه‌جملات اصلی که در یک جمله‌ی ترکیبی به کار نرفته‌اند، باید با نقطه تمام شوند.(یعنی از به کار بردن جملات نفس‌گیر run-out sentences خودداری کنید.)
جمله‌ی غلط:

The rushing waves capsized the boat indifferent gulls wheeled overhead.

جمله‌ی درست:

‏The rushing waves capsized the boat. Indifferent gulls wheeled overhead.

(امواج خروشان قایق را واژگون کردند. مرغان دریایی بی‌تفاوت در هوا چرخ زدند.)

برای جلوگیری از طولانی و سخت شدن جملات، باید جمله‌ی اصلی اوّل را با نقطه به پایان برسانیم و جمله‌ی بعدی را با حرف بزرگ آغاز کنیم.

۱۰. "exclamation point" ها (علامت‌‌های تعجب‌) متعدد در متن‌های بالغانه جایی ندارند.
جمله‌ی غلط:

Before my astonished eyes, the house sank into the tarn!!!!

(خانه در مقابل چشمان شگفت‌زده‌ام، درون دریاچه غرق شد!)
جمله‌ی درست:

Before my astonished eyes, the house sank into the tarn!

در موارد معدودی که نیاز به استفاده از "exclamation point" در متون رسمی داریم، به کار بردن تنها یکی از آن‌ها کافی است.

درضمن: از"Quotation marks"  (گیومه) صرفاً برای تأکید استفاده نکنید.
جمله‌ی غلط:

Our staff is required to take three “safety” courses every year.

(کارکنان ما موظف‌اند که سالانه سه دوره‌ی آموزشی امنیتی را بگذرانند.)
جمله‌ی درست:

Our staff is required to take three safety courses every year.

در بیشتر مواقع، استفاده از گیومه اینطور نشان می‌دهد که آن کلمه معنای بیشتری از معنای بدیهی خود دارد. نویسندگانی که از گیومه صرفاً برای تأکید استفاده می‌کنند، ممکن است باعث آزار خوانندگان خود شوند. هیچ‌کس نمی‌خواهد وقت خود را برای یافتن معانی پنهان شده در کلماتی تلف بکند، که در حقیقت تنها یک معنی دارند.

یک دیدگاه ارسال شده: