صدا کردن، توجه کسی را جلب کردن

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Getting Attention

توجه کسی را جلب کردن

EXAMPLES (Read, Discuss and Practice)

A مثال‌ها (بخوانید ، بحث کنید و تمرین کنید)

   

Hey
آهای
Excuse me. . .
ببخشید. . .
Pardon me. . .
ببخشید. . .
Oh, Sir!
آقا، جناب. . .
Oh, Miss!
خانم. . .
*Hey, you! (impolite)
هی، تو! (بی ادبانه)

MODELS (Read, Discuss and Perform the following model dialogues)

B مدل‌ها (محاوره‌های مدل ذیل را بخوانید، موردبحث قراردهید و اجراکنید)

 1.  Two people waiting for a bus see a friend across the street.

 1.  دو نفر در حال انتظار برای اتوبوس دوست خود را آن سمت خیابان می بینند.

PI: . . . and so I told him that. . .

P2: Hold on a second. Isn't that June across the street?

PI: Yeah, it looks like her. Hey June! Where're yagoin'?

F: Mike! Steve! How're you guys?

 

P1: و خب بهش گفتم که. . .

P2: یک لحظه صبر کن. اون جون نیست اون طرف خیابون؟

P1: اره شبیه خودشه. آهای جون کجا میری؟

F: مایک! استیو! چطورین بچه ها؟

 2.  A shop-clerk notices a customer has forgotten her purse.

 2.  یک فروشنده مغازه متوجه شد که مشتری کیف پولش را فراموش کرده است.

SC: Oh, Miss!

C: Yes?

SC: You forgot your purse.

C: Oh, I did, didn't I. Thank you.

SC: That's quite all right.

 

 

SC: خانم. . .

C: بله؟

SC: کیف پولتون رو فراموش کردید.

C: فراموش کردم، مگه نه؟ ممنونم.

SC: خواهش میکنم.

 3.  A man is walking behind another man on the street.

 3.  مردی پشت سر مرد دیگر درخیابان در حال حرکت کردن است.

M1: Excuse me. I think you dropped this.

M2: Oh, did I? I guess I did. Thank you.

M1: You're welcome.

 

M1: ببخشید فکر کنم شما این رو انداختید.

M2: اوه من انداختم؟ اره فکر کنم. ممنونم.

M1: خواهش میکنم.

C SUGGESTED ACTIVITIES (Discuss and Perform)

If you were in the following situations, what would you do?

C فعالیت‌های پیشنهادی (بحث کنید و انجام دهید)

اگر شما در موقعیت های مشابه زیر بودید چکار میکردید؟

1. You are riding a crowded bus, and a pregnant woman gets on.

2. A waitress in an expensive restaurant notices that a customer has left a package behind.

3. A man and woman get out of their car at a scenic spot along a highway. The woman goes to the side of the road, looks out and calls to the man.

 

1. شما در حال حرکت در یک اتوبوس شلوغ هستید. یک خانم حامله وارد اتوبوس می شود.

2. پیشخدمت یک رستوران گران متوجه میشود که مشتری بسته ای را جا گذاشته.

3. خانم و اقایی در نقطه ای زیبا کنار بزرگراه از ماشین خود پیاده می شوند. خانم به کنار جاده می رود و مرد را صدا می زند.

3 دیدگاه ارسال شده: