چگونه مهارت شنیداری را آموزش دهیم؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

در حال حاضر این مقاله به فارسی ترجمه نشده و تنها به زبان انگلیسی موجود می باشد.

جزئیات

منابع

“Listening in Language Learning” by David Nunan

“The Changing Face of Listening” by John Field

“Raising Students’ Awareness of the Features of real-world Listening Input” by Wendy Y. K. Lam

How to teach English by Jeremy Harmer

Teaching by Principles by Douglas Brown

Listening by Goodith White