ترجمه when I hit three Mississippis, she noticed

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

when I hit three Mississippis, she noticed

با توجه به کانتکست این جمله احتمالا به معنی زیر است:
وقتی به سه میسیسیپی رسیدم متوجه شد. (یعنی وقتی به اندازه سه بار گفتن میسیسیپی بهش نگاه کردم،‌ اون متوجه شد (که بش خیره شدم))