سوال

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

یکی از چالش های نویسندگان قبل از انجام ازمایش این بود که رقابت منفی بین دو ماده اتفاق نیفتد و منجر به این نشود که تجمع یکی از انها در استخوان مانع از تجمع دیگری شود.

ایا ترجمع جمله بالا به صورت"

one of the challenges which authors had faced before doing the experiment was that the negative competition between 2 materials which result in the accumulation of one of them in the bone preventing another gathering, would not accur.

 درست است؟