بعد از would hate فعل چطور میاد؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

چرا توی این جمله بعد از hate فعل to think اومده؟ به نظر من thinking صحیحه

I would hate him to think I'm not interested in his project.

درست است که بعد از hate somebody فعل همراه با ing هم می آید اما در این جمله به دلیل وجود would ساختار جمله به شکل دیگری در آمده است. 

I’d hate (for) somebody/something to do something

استفاده از این ساختار که در زبان محاوره به کار می رود، برای تأکید بر این است که نمی خواهید چیزی/کاری انجام شود:

  • I’d hate you to go
  • I’d hate for him to think I wasn’t interested.