کاربرد really در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

لطفاً در مورد کاربرد really در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی کمی توضیح بدهید.

قید really هرگاه پیش از صفت یا قید دیگری به کار رود به معنی خیلی، به شدت، حسابی و مانند این هاست. این کاربرد really در انگلیسی بریتانیایی معمول و در انگلیسی آمریکایی متداول است:

I'm really fed up with this job.

در انگلیسی غیر رسمی و محاوره ای آمریکایی اغلب از کلمه real بجای really استفاده می شود:

That's a real nice car.

نکته دستوری: قید really در معنی خیلی و مانند آن باید بلافاصله قبل از صفتی بیاید که آن را تشدید می کند:

He is a really nice man.

I think she is really stupid.

قید really هرگاه در جایگاه های دیگر جمله به کار رود، واقعی بودن و صحت داشتن مطلبی را می رساند که ممکن است به ظاهر نادرست بیاید:

She uses lots of long words, but really she's pretty stupid.

قید really معمولا بعد از فعل to be و قبل از همه ی فعل های دیگر به کار می رود:

It's really cold in here.

She doesn't really know what to do.

نکته املایی: در املای کلمه really حرف l دوبار تکرار می شود.