ترجمه متن مربوط به نتایج تحقیق

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نتایج این مطالعه نشان داد که متغییرهای مستقل این تحقیق دارای رابطه مثبت و معناداری با متغییر وابسته پژوهش بودند. به این معنا که تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان گذاشته اند. 

The results of this study showed that the independent variables of this research have a positive and significant relationship with the dependent variable of the study. In this sense, have a positive impact on customer loyalty.

درسته ساختارش؟

خواهش. دو نکته:  ١. جمله دوم به لحاظ دستور زبان انگليسي نادرست است.
٢. از لحاظ أصول و روش تحقيق،  وجود رابطه همبستگي بين دو متغيير به منزله وجود رابطه علّي بين دو متغيير نيست. بنابراين جمله دوم نتيجه اشتباهي از جمله اول است.