رودرواسی کردن به انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

میشه بگین رودرواسی کردن به انگلیسی چی میشه؟! ممنون.

Stand on ceremony  که یعنی رسمی رفتار کردن و تقریبا می تونیم معادل رودربایستی داشتن در نظر بگیریمش. 

stand on ceremony

to behave in a formal way:

Please sit down and make yourself comfortable, we don't stand on ceremony here.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary - 4th Edition

© Cambridge University Press 2013

معنی رودربایستی کردن به انگلیسی:

شاید بشه از این اصطلاحات هم استفاده کرد؛

1) Put someone on the spot

  •  To ask someone forthright questions; to demand that someone produce as expected.
  • To cause someone difficulty or embarrassment.
  • To cause someone difficulty or make them embarrassed by forcing them at that moment to make a difficult decision or answer an embarrassing question.

2) Feel awkward about doing something.

3) Standing on ceremony or Stand in ceremonies.

  • Do not behave in a formal way.
  • To insist on or act with excessive formality.

4) Getting embarrassed or Being embarrassed of Something.

5) Bashful.

  • For example: Sarah was bashful to refuse to go there with Tom.

6) To make / go on / stand on reservation.

7) To get caught by reservations.

8) To be (or being) stuck in reservations.