اصطلاحات راهنمایی رانندگی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Are These correspondences correct? Thanks
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﻼﻙ/details of license plate owner /

ﺻﺪﻭﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ/ fine issue /

ﺟﺮﻳﻤﻪ/fine /

ﺻﺪﻭﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ / automated fine issue

ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﺎﺷﻴﻦ / inquiry ?

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ/checking the driving license accuracy /

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ/ checking the payable tolls /

ﺛﺒﺖ ﻛﺮﻭﻛﻲ ؟

ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻼﻓﻲﻫﺎ ؟

ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ؟

سلام بهاره، یرای ترجمه دقیقتر باید کلمات و عبارت رو در جمله ای که به کار رفتن بنویسی.

به هر حال تا اونجایی که من اطلاع دارم اینجوری میشه:

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﻼﻙ : specifications of owner’s license plate(Am) / number plate (Brt)

ﺻﺪﻭﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ Issuing traffic ticket

ﺟﺮﻳﻤﻪ  fine/ticket

ﺻﺪﻭﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ   computerised traffic ticket system/ computerized issuing of traffic ticket

ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﺎﺷﻴﻦ  vehicle registration inquiry

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ   validating a driving license /  checking the validity of a driving license

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ . منظور عوارض جاده که نیست؟ toll عوارض استفاده از جاده هست.

ﺛﺒﺖ ﻛﺮﻭﻛﻲ Registering the accident sketch

ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻼﻓﻲﻫﺎ Specifying the record of traffic tickets

ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ  (اینجا منظورت از ثبت چیه؟ ثبت در کجا؟)   the vehicle's specifications

سلام.

چندتایی میزارم. اگه به دنبال اصطلاح خاصی هستید، بگید...

فراری صفر تا صد کیلومتر رو در 6.3 ثانیه طی میکنه:  The Ferrari can accelerate from 0 to 60 mph in 6.3 seconds.

ترمز شدیدی گرفت، کشید کنار و ماشینو خامش کرد:  She braked hard, pulled off and cut the engine.

با دنده سنگین حرکت کردن: You should use a low gear when going up a hill.

ماشین رو در حالت دنده عقب قرار داد: He put the car into reverse gear.

کمی وقت میگیره که یاد بگیری کی باید دنده رو عوض کنی: It takes some time to learn when to change gear.

وقتی دنده درگیره ماشین رو خاموش نکن: Don’t turn off the engine while you’re still  in gear .

 ماشین رو کنار خیابون نگه داشت و ترمزدستی رو کشید :  She drew up beside the road and pulled on the handbrake

 

salam

ina  aali hastan ama mishe raje be gaz dadan ham chan ta estelah begid? man khodam mitunam badan olgu sazi konam. 

hamintor tablohaye rahnamaii va rarandegi ro agee linki darid begid ta check konam 

bazam mamnun