افزودن دیدگاه جدید

درسته این اولین آهنگی بود که در دهه هفتاد میلاد الهامات شیطانی در ان بصورت کاملا اتفاقی توسط یکی ازاعضای گروه اجراکننده درحالت توهم کشف شد و اون شخص بعد که از اینکه ازحالت توهم بیرون آمد دنباله اتفاق را گرفت و نهایتا فن رورسینگ ابداع شد و پیام های مخفی موسیقی و آهنگ ها که درضمیرناخودآگاه انسانهای مستمع آن ها اثر ویران کننده میگذارد کشف شد و درخود آمریکا ازدهه 1980 جنبش هایی خودجوش از جانب مردم معتقد مسیحیت برعلیه آهنگ هایی که پیام ناخودآگاه (subliminal message) دارند براه افتاده واقدامات قانونی راه انداخته اند