افزودن دیدگاه جدید

دوستان عزیز نام خرس خیلی درست و به درستی اشاره شده ، کشور شوری سابق نماد ملی آنها خرس هست همونطور که برای ایران شیر و برای چین اژدهاست
نامربوط بودن در شعر شاید برای شما اینطور به نظر برسد اما برای روس ها کاملا مرتبط هست