in یا on

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Forums: 

سلام برای متن زیر کدام حرف اضافه صحیح هست in یا of ?

من جاهایی دیدم از in استفاده شده 

i am a master in IT

i am a master of IT

اول اینکه فعل to be غلط است و از فعل have یا receive میتونید استفاده کنید.

دوم اینکه با in بسیار رایج تر است:

  • I have a Master's in IT.
  • I have a Master's degree in IT.

با of هم غلط نیست:

I have a Master's of information technology.