تفاوت He walked و He was walked

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام...تفاوت این دوتا چیه؟

He walked.....He was walked

منظورم از لحاظ معنا و مفهوم

(سوال منتقل شده از WhatsApp)

He walked. : او راه رفت./ او پیاده رفت.

He was walked: او را پیاده همراهی کردند/ او را راه بردند

در مثال دوم شما فعل walk متعدی (transitive) است و جمله حالت مجهول (passive) دارد. فعل walk در این حالت دو معنا دارد:

1- راه رفتن با کسی برای احترام و یا برای نشان دادن مسیر و یا برای اینکه مطمئن شویم او صحیح و سالم به مقصد میرسد.

2- یک حیوان (خصوصاً سگ) را پیاده گرداندن