افزودن دیدگاه جدید

ممنون . از مطلب خوب و انتقادهای سازنده ی پیوست شده بهش که نشانه ی دقت و توه همه ی عزیزان به فهم بهتر برای همه خصوصا بنده ی بی اطلاع هست. از تمام مالمات بهره بردم