افزودن دیدگاه جدید

برای ساخت سوال بعد از کلمه پرسشی who از فعل کمکی (auxiliary verb) باید استفاده کنیم. پس سوال صحیح میشه:

How do you do your homework?

چطور تکلیفات رو انجام میدی؟

چند مثال دیگه: (افعال کمکی bold شدن)

  • How do you spell your surname?
  • How does he go to school?
  • How did he pass the exam?

موفق باشید.