Learning English through Songs and Music

Share this

There are 3 Comments

مطلبتون عالیه من اینو عملا تجربه کردم جایی بودم همه اطرافیانم زبانشون عربی بود من نمیتو نستم باشون حرف بزنم فقط به صحبتاشون گوش میکردم همزمان به کارایی که انجام میدادن نگاه میکردم یه مدت گذشت از هم جدا شدیم چندتا عرب دیدم راجب خیلی از مسائل تونستم باشون حرف بزنم نیروهای شرکت نفتی هم که زمان شاه با انگلیسیا کار میکردن خیلیشون از این طریق انگلیسی یاد گرفتن کسایی که حتی خوندن و نوشتن فارسی هم بلد نبودن